LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 5/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 31 de gener del 2019 ha aprovat la següent:

llei 5/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals

Exposició de motius

Aquesta Llei té com a objectiu corregir algunes disfuncions observades en l’aplicació de les disposicions de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals.

En efecte, la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis i associacions professionals, que ha estat modificada per la Llei 10/2012 del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i per la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008 esmentada, restringeix l’accés a les professions titulades a les persones que posseeixin titulacions acadèmiques d’ensenyament superior, de forma que impedeix el reconeixement d’acreditacions professionals que, en no ser titulacions acadèmiques, no poden ser reconegudes acadèmicament.

Les titulacions acadèmiques són les titulacions que són expedides i reconegudes per l’autoritat acadèmica competent, mentre que les titulacions professionals són les que no són acadèmiques per la seva pròpia naturalesa, però que malgrat això són oficials, habiliten per a l’exercici d’una professió i són reconegudes per l’Estat.

En els països del nostre entorn hi han titulacions o habilitacions professionals, per tant no acadèmiques, però que també garanteixen l’exercici de la professió regulada a la Unió Europea.

Consegüentment, la voluntat d’aquesta modificació és alinear la concepció de titulació a la utilitzada en l’àmbit de la Unió Europea donant, així, cobertura a aquelles persones que tot i no tenir una titulació acadèmica, sí que tenen una titulació o una habilitació professional que els permet exercir la seva activitat professional en l’àmbit del mercat interior europeu. Així, la modificació de la Disposició addicional segona de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals que es promou mitjançant aquesta Llei permet al Govern, mitjançant habilitació especial i de forma excepcional, donar cobertura a les persones que, tot i no tenir una titulació acadèmica, sí que tenen una titulació o habilitació professional que els permet exercir la seva activitat professional en l’àmbit del mercat interior europeu.

Una habilitació que requerirà de l’informe previ favorable per part del col·legi o l’associació corresponent a la professió que es pretén autoritzar, en cas que existeixi.

També, fruit de l’experiència en l’aplicació de la Llei esmentada, es vol assegurar que es notifiqui als col·legis i les associacions professionals les autoritzacions de professió titulada, per poder-ne fer un millor seguiment. Aquest coneixement també ha de permetre als col·lectius de controlar millor els processos de col·legiació i poder detectar més fàcilment pràctiques d’intrusisme.

En el mateix sentit, per tal de poder fer un millor seguiment dels professionals en règim de curta durada, s’afegeix l’obligació per part d’aquests professionals de comunicar-ho al col·legi o l’associació professional corresponent. I també s’afegeix que s’han de notificar les denegacions d’exercicis de curta durada.

D’altra banda, amb la voluntat d’establir un diàleg més continuat amb el Consell de col·legis professionals, es preveu l’obligació de mantenir reunions periòdiques entre aquest Consell i els ministeris competents en matèria de justícia i ensenyament superior. De la mateixa manera, es fixen els mecanismes per establir reunions extraordinàries.

Finalment s’estableix el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor de la Llei per a què es publiquin al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra els estatuts dels col·legis professionals existents fins al dia d’avui, que encara no han estat publicats i que siguin conformes a la normativa vigent. També s’estableix el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei per a què es tramitin els projectes de llei que desenvolupin la regulació de la professió dels professionals titulats que disposin d’un col·legi professional.
Article 1. Modificació de l’article 5 de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals

S’addiciona un nou apartat 5 a l’article 5 de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, que queda redactat com segueix:
LesLleis.com

“Article 5. Accés a l’exercici

[…]

5. La resolució del ministeri encarregat de la justícia mitjançant la qual s’autoritza l’exercici d’una professió titulada s’ha de notificar al col·legi o a l’associació corresponent a la professió autoritzada, en cas que existeixi. Aquesta resolució és susceptible de ser recorreguda per part del col·legi o l’associació professional esmentat.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.