Carregant...
 

Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 19 de desembre del 2013 ha aprovat la següent:

Exposició de motius

El Consell General, en la sessió del 15 de maig del 2008, va aprovar la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, tenint en compte que, segons es desprèn de l’exposició de motius de la Llei esmentada, calia una regulació nova i més completa de l’exercici de les professions liberals i, alhora, era necessari adaptar l’ordenament jurídic andorrà al marc europeu en matèria de reconeixement de titulacions. Fins llavors, la norma reguladora en la matèria era el Decret d’exercici de professions lliberals, aprovat pel Consell General l’11 de juliol de 1977, el contingut del qual havia esdevingut parcialment inadaptat o, en qualsevol cas, incomplet, a fi de regular satisfactòriament l’exercici de les professions liberals de conformitat amb la realitat social i econòmica actual del Principat d’Andorra, i atenent el seu vessant associatiu, tant des del punt de vista privat com col·legial.

En aquest sentit, la Llei 6/2008, en els títols I i II, després de definir el concepte de “professió liberal”, estableix les condicions i els requisits per accedir al seu exercici, i enumera els drets i deures que tenen o han de complir els professionals liberals. Seguidament, el títol III de la Llei fa referència detalladament als col·legis professionals i els regula, i el títol IV fa el mateix respecte de les associacions professionals. El títol V crea i determina les normes bàsiques relatives al Registre de Professionals Liberals, Col·legis i Associacions Professionals. Finalment, el títol VI s’encarrega de preveure el règim disciplinari en l’exercici de les professions liberals, d’una banda, i col·legial, d’altra banda.
LesLleis.com

La Llei 6/2008 ha estat objecte d’una modificació puntual recent, en mèrits de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra. Concretament, s’ha substituït la necessitat d’acreditar la residència efectiva i ininterrompuda durant vint anys al Principat d’Andorra, com un dels requisits per accedir a l’exercici d’una professió liberal, de tal forma que a hores d’ara és suficient l’acreditació de la residència efectiva i permanent, sense perjudici que hagi de concórrer el tracte de reciprocitat que permeti l’exercici efectiu de la professió liberal als nacionals andorrans en l’estat d’origen del sol·licitant. D’altra banda, també s’ha modificat la possibilitat d’atorgar autoritzacions per a l’exercici de professions liberals, mitjançant habilitació especial per decret, a les persones que no reuneixin els requisits de residència i, actualment, de reciprocitat, eliminant tota referència temporal i introduint la concurrència necessària de criteris d’experiència, qualificació, reputació professional i empresarial o de les necessitats sectorials del país.

En qualsevol cas, la Llei 6/2008, aprovada tan sols fa cinc anys i escaig, i parcialment modificada més recentment, tal com s’ha detallat, ha suposat un pas endavant significatiu en la regulació de l’exercici de les professions liberals i de les entitats jurídiques en les quals els professionals liberals poden col·legiar-se o associar-se, tenint en compte que ofereix un marc jurídic complet i detallat en aquest sentit, endemés d’adequat i adaptat a les circumstàncies econòmiques i socials actuals, en què els professionals liberals segueixen tenint una gran incidència en la producció i la transmissió del coneixement, i un pes molt rellevant en l’activitat econòmica del país. Ara bé, l’aplicació pràctica de la Llei 6/2008 d’ençà que va entrar en vigor, i també des de la nova conjuntura derivada del procés d’obertura econòmica endegat en els últims dos anys, ha posat de manifest algunes discordances o mancances que calia resoldre, per tal d’atorgar una seguretat jurídica més gran als professionals liberals i a les altres persones o a l’Administració pública amb els quals interactuen en la realització de les funcions que els són pròpies.

Així doncs i en primer lloc, s’ha constatat que resultava inadequat qualificar com a professió liberal la que s’exerceix no només per compte propi, sinó també per compte aliè. I tenint en compte que la Llei 6/2008, amb bon criteri, regula ambdós règims d’exercici, ha estat necessari substituir el terme “liberal” pel de “titulat o titulada”. Per tant i amb aquesta finalitat, s’han modificat tant el títol de la mateixa Llei 6/2008, els títols del títol II i del capítol primer del títol VI, el contingut de diversos articles i de la disposició addicional segona, com també el contingut de l’article 3 de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995.

D’altra banda i pel que fa al títol I de la Llei 6/2008, s’ha completat el contingut de l’article 1, incidint en el fet que la Llei regula no només l’exercici, sinó també l’accés a les professions titulades, i s’ha precisat i limitat el concepte de “professió titulada” que es conté en l’article 2. En aquest sentit, s’ha posat en relleu que el que caracteritza la professió titulada és la necessària aplicació de coneixements i tècniques propis d’una ciència o branca del saber en el seu exercici, i que per fer-ho cal estar en possessió d’un títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior.

En relació amb el títol II de la Llei 6/2008, s’ha intentat millorar la redacció de l’article 4, en concret del que s’entén per “exercici professional titulat”, detallant que la prestació que fins ara es deia que es podia dur a terme en l’àmbit públic és en l’àmbit de l’Administració pública. Pel que fa a l’article 5 de la Llei 6/2008, s’ha palesat de forma més clara que l’accés a l’exercici de la professió titulada s’ha de vehicular a través de l’obtenció de l’autorització escaient, i s’ha aprofitat l’ocasió per refondre la modificació introduïda en mèrits de la Llei 10/2012. Igualment i en relació amb les professions sanitàries, s’ha introduït la necessitat que amb caràcter previ s’hagi obtingut la inscripció al Registre de Professionals Sanitaris ja existent. Finalment i sense perjudici d’haver mantingut la subjecció al tracte de reciprocitat per poder autoritzar professionals titulats i residents que no siguin de nacionalitat andorrana, tal com ja preveia la modificació efectuada per la Llei 10/2012, s’han volgut incloure algunes excepcions puntuals per corregir greuges no justificats.

També s’ha afegit un nou article 5 bis mitjançant el qual es crea el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades, com a òrgan consultiu que emet un informe, preceptiu i no vinculant, sobre la concurrència dels requisits per a l’obtenció de l’exercici de la professió titulada.

L’article 6 de la Llei 6/2008, que fa referència als requisits d’exercici, s’ha modificat en part, en el sentit d’incloure-hi l’obligació d’inscripció al Registre de Professions Titulades, Col·legis i Associacions Professionals, que fins ara es preveia com a requisit d’accés a la professió, i s’ha introduït un nou article 6 bis que, per primera vegada, regula l’exercici de curta durada d’una professió titulada per part d’un professional no resident, a saber, quan no supera els trenta dies per any natural. Pel que fa l’article 8, s’hi ha traslladat les disposicions actualment previstes a l’apartat 2 i al 3 de l’article 6, tenint en compte que les mateixes disposicions es configuren com a deure del professional titulat en l’exercici de la professió, que no com un requisit per poder exercir-la. En relació amb l’article 9 de la Llei 6/2008, s’ha volgut millorar la redacció de l’apartat relatiu al deure d’assegurança per als professionals titulats que treballen per compte d’una Administració pública i s’ha fet extensiu als que treballen per compte d’altri en règim d’assalariats; en ambdós casos es precisa que aquest deure ha de ser assumit per aquell per al qual presten els seus serveis. L’article 11 de la Llei 6/2008, que regula l’intrusisme i les actuacions professionals irregulars, també s’ha modificat, refonent els antics apartats 2 i 3 en un únic apartat per perfeccionar-ne la sistemàtica.

En relació amb els col·legis professionals, la regulació dels quals es troba en el títol III de la Llei 6/2008, s’ha modificat puntualment i en primer lloc l’article 15, en què es precisa que un dels requisits per crear un col·legi és l’existència d’un nombre de professionals en exercici suficientment ampli que ho justifiqui, sense que calgui com fins ara que l’exercici tingui caràcter lliure. Igualment, en concordança amb la modificació introduïda en els articles 2 i 5, s’ha fet constar que només es poden crear col·legis professionals quan es tracti de professions per a l’exercici de les quals es requereix un títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior. També s’ha modificat la redacció de l’article 23 de la Llei 6/2008, relatiu als recursos contra els actes i acords dels col·legis professionals, per reforçar les garanties del recurrent i la seguretat jurídica necessària en aquesta matèria.

La modificació dels termes de “professió” o “professional liberal” pels de “professió titulada” o “professional titulat” comporta igualment el canvi en la denominació del registre que es regula en el títol V de la Llei 6/2008, i al qual també es fa referència en diversos articles de la Llei 6/2008 i de la Llei de la taxa sobre el Registre dels Titulars d’Activitats Econòmiques; per aquest motiu s’han introduït les modificacions oportunes en aquest sentit. Així doncs, aquest registre passa a denominar-se Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, i és per aquest motiu que es modifica el títol del títol V i l’article 38 de la Llei 6/2008. Al mateix temps i pel que fa a aquest darrer article, s’ha considerat oportú, per motius de seguretat jurídica i de fiabilitat registral, que a la secció primera del registre hi figurin inscrits tots els professionals titulats que hagin obtingut l’autorització d’exercici corresponent. També s’ha decidit adscriure el registre de forma definitiva i unitària al ministeri encarregat de la justícia, competent en matèria d’entitats jurídiques.

Pel que fa al títol VI de la Llei 6/2008, s’ha fet una correcció puntual de l’article 43, a l’efecte d’ampliar la competència del Govern per a l’exercici del règim disciplinari, i s’ha modificat l’article 45 de la Llei 6/2008 per adaptar la infracció molt greu corresponent a l’exercici professional sense titulació habilitant al canvi operat en aquesta matèria. Finalment, s’han modificat els articles 46 i 47, relatius a les infraccions greus i lleus respectivament, per incorporar-ne dos de noves; això ha de permetre sancionar el professional que no compleix les obligacions imposades en l’exercici de curta durada, tot i disposar de la titulació requerida, i sancionar ensems en tots els casos els actes d’intrusisme o les actuacions professionals irregulars.

Així mateix, s’han introduït diversos canvis a la disposició addicional segona de la Llei 6/2008, que regula les autoritzacions d’exercici de professions titulades mitjançant habilitació especial, partint de la modificació que va operar la Llei 10/2012, per permetre més flexibilitat i adaptació als supòsits concrets que fan l’objecte d’aquestes autoritzacions. En efecte, es preveu que aquestes autoritzacions puguin ser limitades en el temps, sense perjudici d’obrir la porta també a la concessió d’autoritzacions permanents, si bé en aquest darrer cas condicionades al compliment del requisit de residència efectiva i permanent i al manteniment d’aquesta residència durant la vigència de l’autorització atorgada.

Finalment, aquesta Llei, en mèrits de la seva disposició addicional primera, modifica tres articles de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, per clarificar, entre altres punts, que només hagin de satisfer la quota corresponent els inscrits al Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals com a professionals exercents per compte propi, i suprimir la moratòria de tres anys en el pagament de la quota per cada professió autoritzada dels subjectes passius inscrits en el Registre esmentat, sense perjudici que s’hagi introduït una disposició transitòria per a tots els professionals autoritzats i inscrits abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.