Carregant...
 

Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre de 1995 ha aprovat la següent:

Llei de la taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques

Vista la Constitució del Principat d’Andorra, i en especial l’article 37;

Vista la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, aprovada pel Consell General el 3 de setembre de 1993 (BOPA 51/5), i en especial l’article 14.1.a;

Vista la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, aprovada pels Delegats Permanents dels Coprínceps el 15 de novembre de 1989 (BOPA 28/1) i modificada per la Llei qualificada de la Justícia, aprovada pel Consell General el 3 de setembre de 1993 (BOPA 51/5) i per la Llei transitòria de procediment judicial, aprovada pel Consell General el 21 de desembre de 1993 (BOPA 3/6), i en especial el títol V;

Vist el Codi de l’Administració, aprovat pels Delegats Permanents dels Coprínceps el 29 de març de 1989 (BOPA 6/1), i en especial el capítol IX;

Vista la Llei de finances públiques, aprovada pel Consell General el 2 de desembre de 1983, i en especial l’article 7;

Vist el Reglament de societats mercantils, aprovat pel Consell General el 19 de maig de 1983, i en especial l’article 4.1;

Vist el Decret pel qual es regula l’exercici de les professions lliberals al Principat d’Andorra, aprovat pel Consell General l’11 de juliol de 1977;

Exposició de motius

La promulgació del text constitucional requereix i aconsella l’adequació de la legislació tributària al nou marc definit als articles 37 i 61.4. S’ha creat per via independent de la llei de pressupostos generals la normativa relativa a la taxa sobre el registre d’activitats econòmiques.

En aquest sentit el Consell General aprova el nou text legal tributari que regula la taxa sobre el registre d’activitats econòmiques.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1
Fet generador
1. Es crea una taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.
LesLleis.com

2. Constitueix el fet generador de la taxa la inscripció i la permanència en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.