Carregant...
 

Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre de 1995 ha aprovat la següent:

Llei de la taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques

Vista la Constitució del Principat d’Andorra, i en especial l’article 37;

Vista la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, aprovada pel Consell General el 3 de setembre de 1993 (BOPA 51/5), i en especial l’article 14.1.a;

Vista la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, aprovada pels Delegats Permanents dels Coprínceps el 15 de novembre de 1989 (BOPA 28/1) i modificada per la Llei qualificada de la Justícia, aprovada pel Consell General el 3 de setembre de 1993 (BOPA 51/5) i per la Llei transitòria de procediment judicial, aprovada pel Consell General el 21 de desembre de 1993 (BOPA 3/6), i en especial el títol V;

Vist el Codi de l’Administració, aprovat pels Delegats Permanents dels Coprínceps el 29 de març de 1989 (BOPA 6/1), i en especial el capítol IX;

Vista la Llei de finances públiques, aprovada pel Consell General el 2 de desembre de 1983, i en especial l’article 7;

Vist el Reglament de societats mercantils, aprovat pel Consell General el 19 de maig de 1983, i en especial l’article 4.1;

Vist el Decret pel qual es regula l’exercici de les professions lliberals al Principat d’Andorra, aprovat pel Consell General l’11 de juliol de 1977;

Exposició de motius

La promulgació del text constitucional requereix i aconsella l’adequació de la legislació tributària al nou marc definit als articles 37 i 61.4. S’ha creat per via independent de la llei de pressupostos generals la normativa relativa a la taxa sobre el registre d’activitats econòmiques.

En aquest sentit el Consell General aprova el nou text legal tributari que regula la taxa sobre el registre d’activitats econòmiques.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Fet generador

1. Es crea una taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.
LesLleis.com

2. Constitueix el fet generador de la taxa la inscripció i la permanència en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.
Article 2. Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques Image

1. Es crea el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, que està constituït pel Registre de Societats Mercantils, el Registre de Comerç i Indústria i el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals.

2. El Departament de Comerç gestiona de manera unitària el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.

Mostra redacció anterior, vigent del 17/01/1996 al 04/02/2014
Article 2. Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques

1. Es crea el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, que està constituït pel Registre de Societats Mercantils, el Registre de Comerç i Indústria i el Registre de Persones Autoritzades a Exercir Professions Liberals.

2. El Departament de Comerç gestiona de manera unitària el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.

Modificat l’apartat 1 per la disposició addicional primera de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.


Article 3. Obligació d’inscripció Image Image

1. És obligatòria la inscripció en el Registre de Societats Mercantils de totes les societats mercantils d’acord amb el que disposi la normativa en matèria de societats vigent. Una vegada inscrita la societat en el Registre de Societats Mercantils, el departament encarregat del comerç, inscriu d’ofici la societat en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.

La cancel·lació d’una societat en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques es produeix quan s’inscriu la dissolució de la societat en el Registre de Societats Mercantils d’acord amb el que disposi la normativa en matèria de societats vigent.

2. És obligatòria la inscripció en el Registre de Comerç i Indústria de tots i cadascun dels locals en què s’efectuïn activitats de fabricació, importació, exportació, compra, venda, transport, transformació, arrendament, prestació de serveis i, en general, qualsevulla d’índole mercantil dins el territori andorrà.

S’entén per locals les edificacions, les construccions, les instal·lacions, les superfícies cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per realitzar les activitats esmentades.

L’activitat s’ha de manifestar mitjançant la inscripció en el Registre de Comerç i Indústria d’acord amb la normativa en matèria de comerç vigent. Una vegada inscrit el negoci en el Registre de Comerç i Indústria, el departament encarregat del Comerç, l’inscriu d’ofici en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.

La cancel·lació d’un negoci en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques es produeix quan s’inscriu el cessament definitiu de l’activitat en el Registre de Comerç i Indústria d’acord amb el que disposi la normativa en matèria de comerç vigent.

3. És obligatòria la inscripció en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals de totes les persones autoritzades a exercir una professió titulada, en els termes que preveu la Llei 6/2008, del 15 maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, i les seves modificacions posteriors.

El ministeri encarregat de la justícia tramet d’ofici al ministeri que gestiona el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques l’alta i la baixa de les persones inscrites en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals com a exercents de la professió titulada per compte propi, als efectes de la inscripció i la permanència d’aquestes persones en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.

Mostra redacció anterior, vigent de l’11/07/2013 al 04/02/2014
Article 3. Obligació d’inscripció

1. És obligatòria la inscripció en el Registre de Societats Mercantils de totes les societats mercantils d’acord amb el que disposi la normativa en matèria de societats vigent. Una vegada inscrita la societat en el Registre de Societats Mercantils, el departament encarregat del comerç, inscriu d’ofici la societat en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.

La cancel·lació d’una societat en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques es produeix quan s’inscriu la dissolució de la societat en el Registre de Societats Mercantils d’acord amb el que disposi la normativa en matèria de societats vigent.

2. És obligatòria la inscripció en el Registre de Comerç i Indústria de tots i cadascun dels locals en què s’efectuïn activitats de fabricació, importació, exportació, compra, venda, transport, transformació, arrendament, prestació de serveis i, en general, qualsevulla d’índole mercantil dins el territori andorrà.

S’entén per locals les edificacions, les construccions, les instal·lacions, les superfícies cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per realitzar les activitats esmentades.

L’activitat s’ha de manifestar mitjançant la inscripció en el Registre de Comerç i Indústria d’acord amb la normativa en matèria de comerç vigent. Una vegada inscrit el negoci en el Registre de Comerç i Indústria, el departament encarregat del Comerç, l’inscriu d’ofici en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.

La cancel·lació d’un negoci en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques es produeix quan s’inscriu el cessament definitiu de l’activitat en el Registre de Comerç i Indústria d’acord amb el que disposi la normativa en matèria de comerç vigent.

3. És obligatòria la inscripció en el Registre de Persones Autoritzades a Exercir Professions Liberals de totes aquelles persones físiques que exerceixen una activitat per a la qual han de sol·licitar una autorització administrativa al departament encarregat de treball. El departament encarregat de treball tramet l’alta d’ofici.

Modificat l’apartat 3 per la disposició addicional primera de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.


Mostra redacció anterior, vigent del 17/01/1996 al 10/07/2013
Article 3. Obligació d’inscripció

1. És obligatòria la inscripció en el Registre de Societats de totes les societats mercantils. De conformitat amb el que disposa l’article 4.1 del Reglament de societats mercantils, el Departament de Comerç tramet l’alta d’ofici.

2. És obligatòria la inscripció en el Registre de Comerç i Indústria de tots i cadascun dels locals en què s’efectuïn activitats de fabricació, importació, exportació, compra, venda, transport, transformació, arrendament, prestació de serveis i, en general, qualsevulla d’índole mercantil dins del territori andorrà.

S’entén per locals les edificacions, les construccions, les instal.lacions, les superfícies cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per realitzar les activitats esmentades.

L’activitat s’ha de manifestar presentant una declaració d’alta al Departament de Comerç abans de l’inici de les activitats.

El cessament de l’activitat s’acredita presentant una declaració de baixa al Departament de Comerç.

3. És obligatòria la inscripció en el Registre de Persones Autoritzades a Exercir Professions Liberals de totes aquelles persones físiques que exerceixen una activitat per a la qual han de sol.licitar una autorització administrativa al Departament de Treball. El Departament de Treball tramet l’alta d’ofici.

Modificat per la disposició final segona de la Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç.


Article 4. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o entitats jurídiques, amb o sense personalitat jurídica que, d’acord amb l’article 3, estiguin obligades a inscriure’s en el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.
Article 5. Quota tributària Image Image Image Image

1. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Comerç i Indústria han de satisfer una quota de 25.000 pessetes per cada local registrat.

2. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Societats i en Registre de Comerç i Indústria han de satisfer una quota de 75.000 pessetes si són societats per accions o anònimes i de 50.000 pessetes si són altres tipus de societats. Si no estan inscrites al registre de Comerç i Indústria transcorreguts 3 mesos des de la seva inscripció en el Registre de Societats la quota a satisfer serà de 110.000 pessetes si son societats anònimes i de 100.000 pessetes si són altres tipus de societats.

Els subjectes passius inscrits en el Registre de Societats que també estan inscrits en el registre de comerç i indústria només han de satisfer, per cada local inscrit, la quota indicada en el paràgraf 1.

3. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals han de satisfer una quota de 401,70 euros per cada professió titulada autoritzada.

Les persones físiques inscrites en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals que també estan inscrites en el Registre de Comerç i Indústria només han de satisfer la quota indicada en l’apartat 1 d’aquest article, sempre que la inscripció en ambdós registres sigui per la mateixa activitat.

Quotes tributàries modificades per la disposició final sisena de la Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017.

Taxes
Tipus de gravamen (quota)
Professió liberal 426,40 €
Registre de Comerç i Indústria 214,21 €
Quota anual pel manteniment del full registral d’una societat de responsabilitat limitada o d’una sucursal 851,00 €
Inscripció d’una societat de responsabilitat limitada o una sucursal) 1.016,67 €
Quota anual pel manteniment del full registral d’una societat anònima 935,50 €
Inscripció d’una societat anònima 1.480,54 €
Emissió d’un certificat de reserva de denominació social 5,69 €Mostra redacció anterior, vigent del 26/02/2014 al 28/02/2017
Article 5. Quota tributària

1. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Comerç i Indústria han de satisfer una quota de 25.000 pessetes per cada local registrat.

2. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Societats i en Registre de Comerç i Indústria han de satisfer una quota de 75.000 pessetes si són societats per accions o anònimes i de 50.000 pessetes si són altres tipus de societats. Si no estan inscrites al registre de Comerç i Indústria transcorreguts 3 mesos des de la seva inscripció en el Registre de Societats la quota a satisfer serà de 110.000 pessetes si son societats anònimes i de 100.000 pessetes si són altres tipus de societats.

Els subjectes passius inscrits en el Registre de Societats que també estan inscrits en el registre de comerç i indústria només han de satisfer, per cada local inscrit, la quota indicada en el paràgraf 1.

3. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals han de satisfer una quota de 401,70 euros per cada professió titulada autoritzada.

Les persones físiques inscrites en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals que també estan inscrites en el Registre de Comerç i Indústria només han de satisfer la quota indicada en l’apartat 1 d’aquest article, sempre que la inscripció en ambdós registres sigui per la mateixa activitat.

Quotes tributàries modificades per l’article 40 de la Llei 28/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre.

Fet generador
Import (€)
Inscripció d’una societat anònima 1394,76
Quota anual pel manteniment del full registral d’una societat anònima 881,30
Inscripció d’una societat de responsabilitat limitada o una sucursal 957,77
Quota anual pel manteniment del full registral d’una societat de responsabilitat limitada o d’una sucursal 801,70
Emissió de certificat de reserva de denominació social 5,36Modificades les quotes per la disposició final sisena de la Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017.


Mostra redacció anterior, vigent del 05/02/2014 al 25/02/2014
Article 5. Quota tributària

1. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Comerç i Indústria han de satisfer una quota de 25.000 pessetes per cada local registrat.

2. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Societats i en Registre de Comerç i Indústria han de satisfer una quota de 75.000 pessetes si són societats per accions o anònimes i de 50.000 pessetes si són altres tipus de societats. Si no estan inscrites al registre de Comerç i Indústria transcorreguts 3 mesos des de la seva inscripció en el Registre de Societats la quota a satisfer serà de 110.000 pessetes si son societats anònimes i de 100.000 pessetes si són altres tipus de societats.

Els subjectes passius inscrits en el Registre de Societats que també estan inscrits en el registre de comerç i indústria només han de satisfer, per cada local inscrit, la quota indicada en el paràgraf 1.

3. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals han de satisfer una quota de 401,70 euros per cada professió titulada autoritzada.

Les persones físiques inscrites en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals que també estan inscrites en el Registre de Comerç i Indústria només han de satisfer la quota indicada en l’apartat 1 d’aquest article, sempre que la inscripció en ambdós registres sigui per la mateixa activitat.

Quotes tributàries modificades per l’article 8 de la Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs.

Descripció
Import
Registre de Comerç i Indústria 201,80
Societat anònima
Societat anònima (inscripció)
881,30
591,30
Societat limitada
Societat limitada (inscripció)
801,70
395,00
Professió liberal 401,70Modificades les quotes per l’article 40 de la Llei 28/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig, i per la Llei 93/2010, del 16 de desembre.


Mostra redacció anterior, vigent del 30/01/2008 al 04/02/2014
Article 5. Quota tributària

1. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Comerç i Indústria han de satisfer una quota de 25.000 pessetes per cada local registrat.

2. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Societats i en Registre de Comerç i Indústria han de satisfer una quota de 75.000 pessetes si són societats per accions o anònimes i de 50.000 pessetes si són altres tipus de societats. Si no estan inscrites al registre de Comerç i Indústria transcorreguts 3 mesos des de la seva inscripció en el Registre de Societats la quota a satisfer serà de 110.000 pessetes si son societats anònimes i de 100.000 pessetes si són altres tipus de societats.

Els subjectes passius inscrits en el Registre de Societats que també estan inscrits en el registre de comerç i indústria només han de satisfer, per cada local inscrit, la quota indicada en el paràgraf 1.

3. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Professions Liberals han de satisfer una quota de 50.000 pessetes per cada professió liberal autoritzada a partir del tercer any d’inscripció en el registre de professions liberals.

Les persones físiques inscrites en el Registre de Professions Lliberals que també estan inscrites en el Registre de Comerç i Indústria només han de satisfer la quota indicada en el paràgraf 1, sempre que la inscripció en ambdós registres sigui per la mateixa activitat.

Quotes tributàries modificades per l’article 8 de la Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs.

Descripció
Import
Registre de Comerç i Indústria 201,80
Societat anònima
Societat anònima (inscripció)
881,30
591,30
Societat limitada
Societat limitada (inscripció)
801,70
395,00
Professió liberal 401,70Modificat l’apartat 3 per la disposició addicional primera de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.


Mostra redacció anterior, vigent del 17/01/1996 al 29/01/2008
Article 5. Quota tributària

1. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Comerç i Indústria han de satisfer una quota de 25.000 pessetes per cada local registrat.

2. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Societats i en Registre de Comerç i Indústria han de satisfer una quota de 75.000 pessetes si són societats per accions o anònimes i de 50.000 pessetes si són altres tipus de societats. Si no estan inscrites al registre de Comerç i Indústria transcorreguts 3 mesos des de la seva inscripció en el Registre de Societats la quota a satisfer serà de 110.000 pessetes si son societats anònimes i de 100.000 pessetes si són altres tipus de societats.

Els subjectes passius inscrits en el Registre de Societats que també estan inscrits en el registre de comerç i indústria només han de satisfer, per cada local inscrit, la quota indicada en el paràgraf 1.

3. Els subjectes passius inscrits en el Registre de Professions Liberals han de satisfer una quota de 50.000 pessetes per cada professió liberal autoritzada a partir del tercer any d’inscripció en el registre de professions liberals.

Les persones físiques inscrites en el Registre de Professions Lliberals que també estan inscrites en el Registre de Comerç i Indústria només han de satisfer la quota indicada en el paràgraf 1, sempre que la inscripció en ambdós registres sigui per la mateixa activitat.

Modificades les quotes per l’article 8 de la Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.