Carregant...
 

Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 9 de febrer del 2017 ha aprovat la següent:

llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017

Exposició de motius

El marc normatiu del pressupost general de l’Estat per a l’exercici 2017 es fonamenta en la Constitució del Principat d’Andorra, del 28 d’abril del 1993; el Decret legislatiu del 20-05-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre del 1996, i la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

La Llei del pressupost general regula les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer durant l’exercici 2017 l’Administració general, les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques participades per l’Administració general, i els drets que es preveuen liquidar durant el mateix exercici, d’acord amb els principis pressupostaris que estableix la Llei general de les finances públiques i d’acord amb el marc pressupostari o, el que és el mateix, la projecció pressupostària per als anys de mandat en què s’emmarquen els pressupostos anuals de la legislatura.

En concret, la Llei inclou un contingut necessari constituït per la determinació de la previsió d’ingressos per a l’exercici 2017 i les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer durant l’exercici 2017 l’Administració general i les seves entitats dependents o vinculades. I també, les regles o els criteris d’execució del pressupost general per a l’exercici 2017, per mitjà de l’articulat i les disposicions de la Llei, que es limita a les matèries o qüestions que tenen relació directa amb les previsions d’ingressos, les habilitacions de despesa i els criteris de política econòmica general.

Si bé la Llei del pressupost anual es pot qualificar com una norma essencialment temporal, es fa necessari incloure-hi, mitjançant disposicions finals i derogatòries, modificacions i derogacions amb caràcter permanent de normes legals que regulen aspectes relacionats amb les finances públiques, la funció pública i l’activitat econòmica del sector públic. Les disposicions finals de modificació de normes vigents són per vetllar per l’equilibri en l’execució del marc pressupostari i per vetllar per la utilització dels recursos disponibles d’acord amb el principi de bona gestió (economia, eficiència i eficàcia) a l’efecte de garantir el compliment de les obligacions establertes en la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

El marc pressupostari del Govern per al període que va de l’exercici 2016 a l’exercici 2019, ambdós inclosos, suporta el programa de govern del mandat legislatiu que al seu torn és fruit dels objectius estratègics per al mandat. Aquest marc pressupostari respecta i compleix el límit d’endeutament, de despesa màxima permesa, de variació de despesa corrent o de funcionament, així com de limitació del pes de la imposició directa sobre el total d’impostos directes i indirectes de l’Administració general establerts en la Llei 32/2014, d’acord amb la disposició transitòria tercera de la mateixa Llei.

Es fa palès que el marc pressupostari és un document dinàmic que, en definir-se per un període de quatre anys, és necessari que es vagi actualitzant d’acord i a mesura que es disposa de dades més recents de les bases de càlcul. En aquest sentit, el Govern ha tingut en compte les previsions del producte interior brut expressat en termes nominals per posar al dia el seu marc per al període corresponent al mandat 2016-2019, el qual inclou el pressupost per a l’exercici 2017.

El pressupost general per a l’exercici 2017 i el marc pressupostari en què s’encabeix persegueixen el mateix objectiu dels pressupostos del mandat anterior de garantir la sostenibilitat financera de l’Administració general i les seves entitats dependents o vinculades i enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia andorrana. L’assoliment d’aquests objectius permet consolidar el marc d’una política econòmica orientada al creixement econòmic i al manteniment i a la creació de llocs de treball. En aquesta línia, el pressupost de l’Estat per a l’exercici 2017 i el marc pressupostari corresponent tenen com a objectiu prioritari continuar mantenint el percentatge d’endeutament respecte al producte interior brut (PIB) expressat en termes nominals, per sota del límit del 40%, en un context de consolidació fiscal i d’optimització i bona gestió de la despesa pública. Es fa palès que l’import de la despesa pública no financera s’ajusta i compleix al final del mandat els límits establerts en els termes que determina la disposició transitòria tercera de la Llei 32/2014, de constant referència.

La part essencial de la Llei del pressupost es recull en el capítol primer, “Els crèdits i les seves modificacions”, atès que s’hi defineix l’àmbit del pressupost de l’Estat i rang de Llei, i s’aprova la totalitat dels estats d’ingressos i despeses del sector públic estatal.

El capítol primer també conté les normes de modificació i ampliació dels crèdits pressupostaris que clarifiquen, matisen i complementen el que regula la Llei general de les finances públiques en aquest sentit.

El capítol segon de la Llei del pressupost, “Gestió pressupostària i despesa pública”, regula els aspectes en matèria de contractació pública, d’ajuts, de la funció pública i de les finances públiques que concreten i permeten aplicar i executar per a cada exercici pressupostari els preceptes aplicables. En particular, aquest capítol estableix les retribucions i el règim de la contractació de personal de l’Administració general, de l’Administració de justícia, de les societats públiques, de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics i de les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern.

En relació amb les retribucions del personal, atès que la Llei del pressupost anterior incloïa la derogació amb caràcter permanent, a partir de l’1 d’abril del 2016, de l’article 2 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, i de l’apartat b) de la disposició addicional cinquena de la mateixa Llei, consigna els crèdits necessaris i adients per fer front a aquests conceptes, en el respectiu capítol de personal dels estats de despeses de l’Administració pública de l’Estat.

Quant al règim de contractació de personal, la Llei continua corregint les distorsions que s’han produït en l’aplicació de la Llei de la funció pública i de la Llei del contracte de relacions laborals –aplicable a les entitats dependents o vinculades a l’Administració general– i que s’han generat arran de les restriccions legals del període que va de l’any 2009 al 2015, ambdós inclosos, per contractar personal fix i també personal eventual. En aquest sentit, igual que l’any 2016, la Llei determina que les places vacants que estan ocupades per personal eventual o de durada determinada es poden cobrir amb personal fix, d’acord amb els principis de publicitat, igualtat i concurrència amb acord del Govern o del l’òrgan competent, i amb els informes previs preceptius.

La Llei del pressupost general de l’Estat, en línia amb l’anterior Llei del pressupost, determina també que amb els límits i requisits establerts en el mateix precepte, durant l’exercici 2017 es podrà cobrir amb personal fix o eventual les places vacants generades fins avui i que no es troben ocupades. S’estableix una taxa de reposició del 75% amb caràcter general i que afecta les places vacants no ocupades per personal eventual. Excepcionalment, també en l’exercici 2017 s’augmenta fins al 100% la taxa de reposició permesa a diversos sectors i administracions considerats prioritaris.

Igualment, la Llei autoritza amb caràcter rigorosament excepcional la creació de determinades places en llocs de treball concrets i vinculats a necessitats urgents i inajornables. La provisió d’aquestes places l’acorda el Govern amb el vistiplau de la Secretaria d’Estat de Funció Pública o dels òrgans competents de les administracions o entitats que integren el pressupost de l’Estat. Per a la provisió d’aquestes places, es requereix l’informe preceptiu de la Direcció sobre la seva idoneïtat i en què quedi evidenciada l’eficiència econòmica, d’acord amb la metodologia i les directrius aprovades prèviament pels òrgans competents.

El capítol tercer de la Llei del pressupost general, “Operacions financeres”, regula en un article, el règim de l’endeutament i la fixació, per a l’exercici 2017, de la quantitat màxima d’endeutament i de la prestació de garanties mitjançant aval, –dins del límit màxim del 40% del producte interior brut (PIB) expressat en termes nominals que esdevé preceptiu al final del mandat en virtut de la disposició transitòria tercera de la Llei 32/2014 ja esmentada–, que és una matèria que la mateixa norma de les finances públiques determina que cal aprovar per llei per a cada exercici pressupostari. I en un segon article, la Llei fixa aspectes dels dipòsits de reserves en garantia que concreten i permeten aplicar la norma que regula aquesta qüestió.

Després, els tres articles següents actualitzen preceptes, en virtut del Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. El primer article determina l’actualització del preu de compra del punt de jubilació en el mateix percentatge que el preu de venda del punt de jubilació. El segon estableix la revaloració de les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social l’import de les quals, un cop deduïdes les cotitzacions de la persona assegurada, sigui inferior a dues vegades el salari mínim establert per a l’any 2017, es revaloren durant l’any 2017 d’acord amb l’índex de preus de consum (IPC). En aquest sentit, i en la línia del previst en la Llei de la Seguretat Social, ja es treballa de cara a propers exercicis en el reglament que regula el factor de sostenibilitat que permeti introduir altres paràmetres de revaloració en funció de l’import de la pensió; i el tercer fixa l’índex d’actualització de les cotitzacions que s’ha d’aplicar en el càlcul dels capitals de jubilació.

Els tres darrers articles d’aquest capítol tercer són els referents a la fixació de l’interès legal i, des de l’exercici 2015, de l’interès moratori; a les decisions que el Govern pot adoptar en situació de pròrroga pressupostària; i a la determinació com a valor de referència del 0% quan l’índex de preus de consum (IPC) sigui negatiu al final de l’any 2016.

La Llei del pressupost general per a l’exercici 2017 conté una disposició addicional, tres disposicions derogatòries i vuit disposicions finals.

Pel que fa a la disposició addicional, té com a objectiu matisar, complementar o addicionar el que s’estableix en el règim general. En concret, la disposició addicional adequa els coeficients d’actualització utilitzats en el càlcul de la base de tributació establerts en la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, d’acord amb la disposició addicional segona de la mateixa Llei.

Quant a les disposicions derogatòries, les quals tenen caràcter permanent: es manté, en relació amb l’exercici anterior, la derogació de l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, i dels articles 12 i 25.4 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social i d’optimització dels recursos de l’Administració, i la derogació de l’article 2 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal; i s’introdueix com a novetat la derogació de l’article 6 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració. Això comporta que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els límits que eximeixen els contractistes d’obres i de subministraments del fet de posseir la classificació administrativa de contractistes passen de 500.000 euros i de 150.000 euros a 120.203 euros i a 60.102 euros, respectivament, d’acord amb la Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000.

La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions finals que recullen les modificacions amb caràcter permanent realitzades de diverses normes legals i una disposició final, la setena, sobre l’entrada en vigor de la norma.

D’una banda, reprèn les modificacions següents en relació amb la Llei del pressupost de l’exercici anterior: de l’article 7 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, quant a la suspensió de l’aplicació del sistema de gestió i avaluació de l’acompliment en l’etapa de gestió corresponent, tot matisant que aquesta suspensió és fins a l’aprovació del Projecte de la nova llei de la funció pública; de l’article 94.3 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, establint la mateixa quantitat fixa de les taxes segons la tipologia de la llicència que establia la Llei del pressupost anterior, amb la sola diferència que aquesta modificació passa de ser addicional, l’any 2016, a tenir caràcter permanent en la Llei del pressupost d’enguany.

D’altra banda, i com a novetat: la disposició final tercera modifica l’article 60 bis de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, de manera que a partir de l’1 de juny del 2017 es restitueix l’aplicació del tipus de gravamen general del 4,5% a les operacions següents que des de l’1 de juliol del 2014 estan subjectes a un tipus de gravamen especial del 2,5%: transport per cable i la seva comercialització, i venda d’entrades que permeten l’accés a l’ús d’instal·lacions als parcs temàtics d’animals o als centres termolúdics.

La disposició final quarta modifica la lletra p) de l’article 2 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, amb la finalitat de precisar i evitar dubtes interpretatius al voltant del concepte de la “unitat familiar de convivència”.

La disposició final cinquena modifica l’article 32 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, a l’efecte de simplificar el càlcul del barem de valoració patrimonial, tot conciliant la sostenibilitat de les pensions de solidaritat per a la gent gran i la disponibilitat d’uns ingressos mínims per a les persones grans que ho necessiten.

I per acabar, la disposició final sisena actualitza els tipus de gravamen de diverses taxes, algunes de les quals no s’han posat al dia d’ençà de l’any 2008, i que estan determinades per una quantitat fixa denominada quota, d’acord amb criteris d’homogeneïtat. Aquests criteris tenen en compte la variació acumulada de l’índex de preus de consum i/o el cost de tramitació dels serveis administratius prestats que corresponen al fets imposables dels tributs en qüestió. Aquesta mateixa disposició recopila també gairebé tots els tipus de gravàmens de les taxes que fixen la Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric, la Llei 24/2014, de plaques de matrícula personalitzada de vehicles, i la Llei 25/2014 del 30 d’octubre del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, els quals es mantenen d’acord amb l’establert en les lleis respectives.

Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions

Article 1. Àmbit del pressupost de l’Estat i rang de la Llei

En el pressupost de l’Estat per a l’exercici 2017 s’hi integren:
LesLleis.com

a) El pressupost de l’Administració general.
b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes:
- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Fons de Reserva de Jubilació
- Institut Nacional Andorrà de Finances
- Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
- Forces Elèctriques d’Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Institut d’Estudis Andorrans
- Universitat d’Andorra
- Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra
- Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra
- Consell Regulador Andorrà del Joc
- Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries
- Agència Antidopatge d’Andorra
c) Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general:
- Andorra Telecom SAU
- Ràdio i Televisió d’Andorra SA
- Ramaders d’Andorra SA
- Andorra Turisme SAU
- Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA
- Andorra Desenvolupament i Inversió SAU

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.