Carregant...
 

Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de desembre del 2008 ha aprovat la següent:

llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica

Exposició de motius

El món està canviant profundament i les transformacions que es produeixen apunten clarament a una conjuntura econòmica difícil en les economies europees, per una aturada brusca amb absència de creixement que pot dur a una crisi. El marge de maniobra d’Andorra per fer front a la situació actual i futura és certament limitat, ja que es tracta d’una realitat amb origen en algunes circumstàncies exògenes al Principat, mercats internacionals desajustats, principalment el preu del petroli i dels aliments, alentiment del consum als països del nostre entorn i manteniment d’un nivell d’inflació elevat a la zona euro, limitació creditícia mundial, tipus d’interès de l’euro alts, i fi del procés especulatiu immobiliari amb dures conseqüències en el sector de la construcció.

Convençut, tot i això, de la capacitat de reacció del país, el Consell General, a proposta del Govern, ha decidit adoptar tot un paquet de mesures adreçades a la reactivació econòmica d’Andorra, a pal·liar els efectes de la desacceleració entre els col·lectius de població més afectats i a la contenció de la despesa pública, singularment la que no es destina a finançar inversions productives, i també a alleugerir els tràmits administratius i a millorar la competitivitat de l’economia andorrana.

Es tracta de mesures d’una gran diversitat i abast, que tenen en tots els casos el fil conductor del treball i la cultura de l’esforç; que tenen en compte l’aportació de tothom, administracions públiques i sector privat, per encarar la situació econòmica actual amb la confiança dels qui no ignoren la realitat i són capaços d’afrontar-la amb una determinació basada en les pròpies possibilitats i capacitats.

La realitat actual no és una conjuntura de foscor econòmica absoluta, sinó la primera crisi a què s’enfronta la zona euro i que afectarà directament Andorra. Les solucions en l’ortodòxia econòmica passen per un increment de la productivitat, del dinamisme i de la modernització. Comporten igualment un augment de la qualitat, de la preparació i de la formació del capital humà, i també el desenvolupament de l’esperit innovador i emprenedor de la nostra societat.

La Llei estableix les mesures esmentades en capítols diferents segons el sector o l’objectiu en què han d’incidir de manera especial, encara que moltes de les disposicions tenen l’ambició d’influir positivament en sectors i amb objectius diversos. Concretament, els articles s’agrupen en quatre capítols que contenen, en primer lloc, les mesures de contenció de la despesa de funcionament de l’Administració general i les entitats parapúbliques; en segon lloc, les disposicions que tenen l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica; en tercer lloc, el capítol dedicat al suport social, i finalment, mesures per estimular l’estalvi energètic.

Algunes disposicions de la Llei contenen mesures excepcionals per ser aplicades durant l’exercici pressupostari 2009, i altres estableixen preceptes amb una vocació més duradora i estable, que modifiquen alguns aspectes de les regulacions actuals. Concretament, la legislació modificada amb l’aprovació d’aquesta Llei és la següent:

- Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, i el Reglament del sistema de gestió i avaluació de l’acompliment, modificat per Decret del 29 de desembre del 2004.
- Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000.
- Llei de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
- La regulació pròpia de les entitats parapúbliques.
- Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000.
- Llei 8/2003, del 12 de juny, sobre el contracte de treball.
- Llei reguladora del transport públic de passatgers per carretera, de l’11 d’octubre de 1985, i Reglament dels serveis reguladors del transport públic de passatgers, del 16 de desembre de 1987.
- Llei sobre les condicions per a l’exercici de l’activitat de transport i de disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, del 4 de novembre de 1993.
- Conveni relatiu a l’acord europeu de l’1 de juliol de 1970 sobre el treball dels conductors dels vehicles que efectuen transport per carretera.
- Llei del Codi de la circulació, de 10 de juny de 1999, i Reglament pel qual es desenvolupen els articles 3, 5, 22, 23 i 24 de la Llei sobre les condicions per a l’exercici de l’activitat de transport i de disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, del 4 de novembre de 1993, del 15 de desembre de 1993.
- Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999.
- Decret de comerç, de 1981.
- Llei de policia i protecció d’aigües, del 31 de juliol del 1985.
- Llei sobre contaminació atmosfèrica i els sorolls, del 30 de desembre del 1985.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000.
- Llei d’establiment de la taxa per raó del servei de fe pública notarial, del 21 de març del 2000.
- Llei 2/2008, del 8 d’abril, d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra.
- Ordinacions comunals tributàries i de rehabilitació d’edificis així com les taxes publicades anyalment pel Govern.
- Decret d’aprovació del Reglament de construcció, del 26 de febrer del 2003.
- Reglament financer de la CASS vigent.
- Llei de l’impost de mercaderies indirecte (IMI) vigent, Decret del 14 de novembre del 2007 d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte.
- Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5 d’abril de 1994, parcialment modificada l’11 d’abril de 1996 i Reglament de la taxa sobre tinença de vehicles, del 27 d’octubre de 1994.


L’objectiu comú de totes les disposicions de la Llei és rebaixar la despesa i fomentar l’estalvi i/o incrementar els ingressos dels ciutadans i els sectors implicats, i també fer beneficiar de tot plegat la competitivitat de les empreses.
LesLleis.com

Les normes contingudes en aquesta Llei no inclouen totes les mesures que cal implantar per enfortir la capacitat de reacció d’Andorra davant la conjuntura econòmica actual: són igualment necessàries altres normes reglamentàries que amb els mateixos objectius esmentats despleguin la legislació vigent, i també hi pot haver altres normes futures que estableixin noves mesures motivades per l’evolució dels indicadors econòmics, que complementin o completin el paquet actual per afrontar en tot moment amb les màximes garanties d’èxit els envits de la desacceleració econòmica.

Capítol primer. Mesures de contenció de la despesa de funcionament de l’Administració general i les entitats parapúbliques

Article 1. Congelació de les retribucions dels alts càrrecs i personal de relació especial

Les retribucions del cap de Govern, dels ministres, dels secretaris d’Estat, del secretari general del Govern, el cap de Gabinet del cap del Govern, el cap de Protocol, i el personal de relació especial de l’Administració general no poden ser objecte de cap increment, per cap concepte, durant l’exercici 2009.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.