Carregant...
 

Llei del Codi de la circulació (Text refós per LesLleis.com)Derogada amb data 02/09/2021 a excepció feta de les previsions contingudes a l’article 209 sobre el Registre d’Embarcacions Esportives.
L’article 209 queda derogat amb data 25/01/2023, amb l'entrada en vigor del Reglament, del 18 de gener del 2023, dels criteris de matriculació de les embarcacions d’esbarjo i esportives en el Registre d’Embarcacions d’Esbarjo i Esportives.


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 10 de juny de 1999 ha aprovat la següent:

Llei del Codi de la circulació

S’omet la transcripció de l’índex publicat en el text original del 10 de juny de 1999, ateses les posteriors modificacions que ha sofert aquest text.


Exposició de motius

En la sessió de data 4 de desembre de 1991, el Consell General aprovà la modificació de nombrosos articles del Codi de la circulació, a fi d’adequar les normes de la circulació i dels vehicles d’Andorra a les directrius adoptades internacionalment i, en particular, a la normativa de la CE.

De conformitat amb els criteris adoptats a la Llei de modificació esmentada, la nova Llei modifica nombroses qüestions tècniques i jurídiques, per tal d’adaptar-se a la legislació europea en aquesta matèria i a l’esperit jurídic i social prevista per la nostra Constitució.

L’automòbil, el trànsit, la seguretat viària, les especificacions tècniques, la medicina aplicada a aquest camp i gairebé totes les fonts en què es basen les normes sobre circulació, estan en evolució permanent, per tal d’adaptar-se a la millora incessant de la tècnica. Aquest fet ha portat el Consell General a considerar indispensable disposar d’una eina que permeti reaccionar de forma immediata i conseqüent davant els nous criteris que adopten tots els països de la nostra àrea geogràfica, i evitar d’aquesta manera l’ostracisme normatiu d’Andorra en un camp tan important i amb tanta vinculació per part de tota la població com és la circulació.

A més de procedir a una revisió de l’enunciat de la majoria dels articles del Codi, aquesta Llei inclou una sèrie d’articles que podran ser objecte de revisió reglamentària, bàsicament els que afectin totes aquelles qüestions que tracten la vessant tècnica de les disposicions que s’estimen en evolució permanent.

Precisament, el naixement de nous reptes tècnics ha portat el Consell General a regular-ne l’ús quan afecten la circulació. L’ús del cinturó de seguretat a les places davanteres ha estat entès com una necessitat a Andorra, on la sinistralitat urbana és alta i la interurbana, alarmant. L’eficàcia dels dispositius de retenció està fora de tot dubte com a element bàsic per a la prevenció de lesions dels ocupants dels vehicles.

En la mateixa línia del Consell General de lluitar contra la sinistralitat per accidents de circulació, va dirigida igualment la disminució de la taxa legal màxima permesa d’alcohol a la sang, que passa de 0,8 a 0,5 g/l, pel que fa als conductors de vehicles de turisme, i de 0,5 a 0,2 g/l en el cas de conductors de vehicles de transport de mercaderies, vehicles industrials, vehicles que transportin matèries perilloses o els que efectuïn transport públic o privat de passatgers, atenent la perillositat i la sinistralitat que pot produir-se en cas d’accident.
LesLleis.com

L’ús del casc es manté per a totes les categories de motocicletes, i es regula restrictivament el transport d’infants amb aquests vehicles.

És necessari també adaptar-se als nous corrents europeus sobre permisos de conduir, i adaptar-hi totalment la normativa dels exàmens mèdics per a l’obtenció dels permisos de conduir i les seves categories. S’ha considerat necessària la creació del permís “J” (permís jove) com a primer pas de l’esforç que tota la societat, però principalment l’Administració, ha de fer per consolidar l’aprenentatge de la seguretat viària com a element indispensable en els nostres dies, i per formar el jovent en la conducció de forma gradual i pràctica.

Igualment s’ha optat per la possibilitat que un posseïdor del permís de classe B1, que pot conduir vehicles de turisme fins a 3.500 kg pugui, si té cinc anys d’experiència, conduir motocicletes fins a 125 cc. Aquesta opció va dirigida a potenciar la conducció de motocicletes de cilindrada baixa per part d’usuaris adults en circulació, cosa que pot influir de forma important en la fluïdesa del trànsit a Andorra.

Les categories del permís de conduir han estat adaptades a la normativa comunitària, tant en l’interès exposat abans, com per la necessitat que els nostres permisos de conduir siguin considerats en termes d’igualtat en altres països, a l’efecte d’homologació. Igualment, tots els paràmetres de les característiques tècniques dels vehicles, revisions, emissions de gasos, transport de persones, de mercaderies, transport de matèries perilloses i altres qüestions tècniques que refermen l’actuació de l’Administració a l’hora de vetllar per la seguretat dels ciutadans, han estat posats al dia i dotats de les normes raonablement restrictives que imperen a Europa.

Les qüestions tècniques dels vehicles, inspeccions, condicions de seguretat, respecte al medi ambient i l’atenció especial al vianant, també han estat previstos en aquesta Llei, atenent la necessitat de crear una atmosfera com menys hostil millor entre l’home i l’automòbil.

Era imperiós també disposar d’una normativa que determinés les condicions de matriculació d’embarcacions esportives, i fer-la compatible, tenint en compte l’especificitat andorrana, amb la legislació comparada.

Ha estat necessari també, adaptar el règim de sancions a la nova normativa, posant especial interès en aquelles conductes que suposen una perillositat especial per a la seguretat viària, com la conducció sota la influència de substàncies que alteren la capacitat d’obrar de les persones, i els excessos de velocitat. Precisament en el capítol de sancions, es preveuen les competències exclusives del Servei de policia, relatius a controls de velocitat i controls d’alcoholèmia i d’altres substàncies que alterin la capacitat d’obrar de les persones.

S’han reunificat, doncs, textos i reglaments que ja havien estat publicats com a annexos al Codi, i s’hi han inclòs, mantenint al màxim l’estructura ja existent per tal de facilitar-ne a l’usuari l’estudi, i a la vegada facilitar als professionals la localització de totes i cadascuna de les matèries que l’integren.

Finalment, s’ha considerat que la canviant legislació comunitària imposa la necessitat de deixar una via oberta a la creació de noves normes per via de reglament, a fi de permetre que la normativa andorrana estigui permanentment actualitzada i dotada dels elements tècnics necessaris per al bon desenvolupament del trànsit i de la seguretat viària.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.