Carregant...
 

Llei del Govern (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de desembre del 2000 ha aprovat la següent:

llei del Govern

Exposició de motius

Des de 1985, la Llei d’organització de l’Administració general ha regulat la vida administrativa en molts aspectes, però el pas dels darrers 15 anys, i molt especialment la promulgació de la Constitució han fet necessària l’adaptació de gran quantitat de textos legals, dels quals no podem excloure la Llei d’organització de l’Administració general.

La Constitució dissenya un nou concepte d’Administració sotmesa al dret, en consagra el caràcter instrumental i la posa al servei dels administrats, garanteix la submissió de les administracions públiques al principi de legalitat i a les normes que regeixen la seva pròpia administració.

Aquesta nova Llei recull la concepció constitucional i regula la composició i les funcions del Govern com a òrgan superior col·legiat que, sota l’autoritat del seu cap, dirigeix la política i l’Administració general de l’Estat, l’organització de suport al Govern i el seu funcionament. Es fixa un nombre màxim de dotze ministres i un mínim de sis, i es regulen les funcions dels ministres i dels alts càrrecs. Es modifica l’organització de suport del Govern pel que fa als alts càrrecs. Desapareix el càrrec de secretari general tècnic i es crea la figura de secretaris d’Estat, el cap del Gabinet del Cap de Govern i el cap de Protocol, i es manté el càrrec de secretari general del Govern.
LesLleis.com

També regula el funcionament del Govern, especificant com s’estructuren les reunions, possibilitant la creació de comissions sectorials delegades i concretant el funcionament intern, la documentació de les seves reunions, la formalització dels seus actes i la delegació de funcions.

Finalment, la present Llei deroga, en aquells aspectes que han mantingut la vigència després de l’entrada en vigor de la Constitució, el Decret dels coprínceps de 15 de gener de 1981 sobre el procés de reforma de les institucions; els articles 14, 15 i el paràgraf 3r de l’article 20 del Codi de l’Administració, de 29 de març de 1989, i el Decret del cap de Govern de 6 d’abril de 1982 de creació de la Secretaria General del Govern i del cos de secretaris generals tècnics.

Capítol I. Composició i funcions

Article 1. El Govern

1. El Govern és l’òrgan superior col·legiat que, sota l’autoritat del seu cap, dirigeix la política i l’administració general de l’Estat.

2. El Govern es compon del cap de Govern i dels ministres, en un nombre no inferior a sis ni superior a dotze.

3. Correspon al Govern:

a) Exercir la iniciativa legislativa, d’acord amb la Constitució, mitjançant l’aprovació dels projectes de llei i la seva remissió al Consell General.
b) Aprovar els decrets legislatius.
c) Apreciar l’existència de casos d’extrema urgència i necessitat als efectes de determinar l’ús del procediment previst a l’apartat 1 de l’article 60 de la Constitució.
d) Aprovar el Projecte de llei del pressupost general i presentar-lo per a l’aprovació al Consell General.
e) Exercir la potestat reglamentària.
f) Declarar els estats d’alarma i d’emergència en els termes establerts a l’article 42 de la Constitució.
g) Trametre els tractats i els acords internacionals al Consell General als efectes de l’article 64 de la Constitució.
h) Nomenar i fer cessar els membres que li corresponen de la representació andorrana en la negociació dels tractats a què es refereix l’article 66 de la Constitució.
i) Demanar l’associació dels coprínceps a la negociació dels tractats en els termes de l’article 67 de la Constitució.
j) Exercir totes les altres facultats que li confereixen la Constitució i les lleis.


4. Quan el Govern, d’acord amb l’article 77 de la Constitució, està en funcions, no pot exercir les facultats incloses en els apartats a), b), d) i g) de l’epígraf 3.
Article 2. El cap de Govern

1. El cap de Govern representa el Govern i en dirigeix l’acció. També coordina les funcions dels ministres, sens perjudici de la competència i de la responsabilitat directa d’aquests en la seva gestió.

2. Correspon al cap de Govern:

a) La representació del Govern.
b) Determinar el programa polític del Govern i autoritzar les directrius de la política nacional i internacional adoptades per aquest.
c) Plantejar la qüestió de confiança en els termes establerts a l’article 70 de la Constitució.
d) Demanar la convocatòria extraordinària del Consell General en els termes establerts pel seu Reglament.
e) Demanar als coprínceps, després d’una deliberació amb el Govern, la dissolució anticipada del Consell General, en els termes establerts a l’article 71 de la Constitució.
f) Demanar als coprínceps, amb l’acord de la majoria del Consell General, la convocatòria d’un referèndum sobre una qüestió d’ordre polític.
g) Interposar el recurs d’inconstitucionalitat contra les lleis i els decrets legislatius i requerir el dictamen previ d’inconstitucionalitat sobre els tractats internacionals.
h) Fixar l’ordre del dia, convocar i presidir les reunions del Govern.
i) Resoldre els conflictes d’atribucions que es puguin plantejar entre els ministres.
j) Contrasignar, si escau, els actes dels coprínceps.
k) Crear, modificar i suprimir ministeris, i informar-ne el Consell General.
l) Nomenar i fer cessar els ministres, i informar-ne el Consell General.
m) Exercir totes les altres facultats que li confereixen la Constitució i les lleis.


3. Quan el Govern, d’acord amb l’article 77 de la Constitució, està en funcions, el cap de Govern no pot exercir les facultats incloses en els apartats c), e) i f) de l’epígraf 2.

4. En el cas que el càrrec de cap de Govern sigui vacant, o en els casos d’absència del territori o de malaltia, les facultats incloses als apartats a), h), i) i j) de l’epígraf 2 han de ser exercides pel ministre que correspongui segons l’ordre de precedència dels ministeris fixat per decret del cap de Govern, llevat que aquest delegui les dites facultats, per a cada cas, a algun ministre en concret.

5. Quan el cap de Govern s’hagi d’absentar del territori d’Andorra més de cinc dies consecutius n’ha d’informar el síndic general.

6. Depenen directament del cap de Govern, sens perjudici de la seva integració orgànica en algun ministeri, la Secretaria General del Govern, el Gabinet del Cap de Govern i les secretaries d’Estat creades com a òrgans de suport del cap de Govern.

7. El cap de Govern pot assumir directament la titularitat d’un o diversos ministeris llevat dels que tinguin encomanades les funcions relatives a les finances.
Article 3. Els ministres

1. Els ministres són membres del Govern i són els responsables de la direcció política i administrativa dels sectors d’activitat pública atribuïts al ministeri del qual són titulars.
LesLleis.com

2. Els ministres, en la seva qualitat de membres del Govern, participen en les deliberacions i en l’adopció d’acords, especialment en la determinació de les directrius de la política nacional i internacional d’Andorra, i en totes les altres funcions que la Constitució i la llei atribueixen al Govern.

3. Als ministres, en la seva qualitat de titulars d’un ministeri, els corresponen les funcions següents:

a) Representar el ministeri del qual siguin titulars.
b) Exercir la direcció del ministeri del qual siguin titulars i fixar-ne els objectius d’acord amb les directrius acordades pel Govern, aprovar-ne la planificació i assignar els recursos necessaris per a la seva execució dins les previsions pressupostàries corresponents.
c) Proposar al Govern els avantprojectes de llei o els projectes de decret, en l’àmbit de les competències del seu ministeri.
d) Exercir la potestat reglamentària en l’àmbit funcional del seu ministeri i amb els límits establerts a la llei.
e) Determinar l’organització del seu ministeri en els nivells que aquesta comesa no es reserva al Govern, al cap de Govern o a la llei.
f) Resoldre els conflictes d’atribucions que es puguin plantejar entre els departaments del seu ministeri.
g) Proposar el nomenament i el cessament dels càrrecs del ministeri en els casos que aquesta funció és reservada al Govern, i nomenar-ne i cessar-ne els altres càrrecs i exercir la potestat disciplinària sobre el personal del ministeri d’acord amb l’ordenament vigent.
h) Presentar l’avantprojecte de pressupost del ministeri.
i) Autoritzar les despeses pròpies del ministeri i ordenar-ne el pagament, dins l’import dels crèdits autoritzats i d’acord amb les normes d’execució del pressupost.
j) Dictar les resolucions que posin fi als expedients sancionadors que s’incoen des del seu ministeri.
k) Exercir les altres facultats que els atribueixin les lleis o que els encomani el cap de Govern o el Govern.


4. En el cas que un càrrec de ministre resti temporalment vacant, o en els casos d’absència del territori o de malaltia del titular del ministeri, el cap de Govern ha d’encarregar el despatx del ministeri de què es tracti a un altre membre del Govern. Dels encàrrecs de despatx se n’ha d’informar el Consell General.

5. Quan els ministres s’hagin d’absentar del territori d’Andorra durant més de cinc dies, n’han d’informar el cap de Govern.
Article 4. Estatus dels membres del Govern

1. Els membres del Govern han de tenir la nacionalitat andorrana, ser majors d’edat i no estar inhabilitats o incapacitats per sentència judicial ferma.

2. Els membres del Govern estan sotmesos al mateix règim jurisdiccional que els consellers generals.

3. Els membres del Govern no poden compatibilitzar el seu càrrec amb el de conseller general i només poden exercir les funcions públiques derivades de la seva pertinença al Govern.

4. Els membres del Govern en funcions, si s’escau que són elegits consellers generals, cessen efectivament com a membres del Govern el dia de la sessió constitutiva del Consell General. Mentre no es constitueixi el nou Govern són substituïts d’acord amb el que estableixen els articles 2.4 i 3.4, segons escaigui.

5. Els membres del Govern no poden contractar amb l’Administració pública, ni ocupar càrrecs directius ni pertànyer a consells d’administració en empreses privades que contractin amb l’Administració pública, incloses les concessionàries de serveis públics, ni tampoc exercir activitats remunerades, siguin mercantils, industrials o professionals.

6. El personal de l’Administració pública que sigui nomenat membre del Govern té dret a la reserva de plaça a l’Administració de què es tracti durant tot el seu mandat. Un cop cessi efectivament com a membre del Govern disposa d’un termini màxim de tres mesos per reincorporar-se a la plaça de la qual és titular.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.