Carregant...
 

Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 10 de març del 2016 ha aprovat la següent:

llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric

Exposició de motius

A Andorra quasi un 60% de l’energia consumida depèn del petroli -importat al 100%- mentre que la resta correspon al consum elèctric. D’aquesta dada es desprèn que la utilització massiva d’aquesta energia primària és la principal causant de les emissions atmosfèriques generades per l’home derivades de l’ús del fuel domèstic però sobretot del carburant de locomoció.
LesLleis.com

En el Llibre blanc de l’energia d’Andorra-publicat pel Govern el juliol del 2012- es posa de manifest l’alt grau d’influència que té el sector del transport en el còmput global d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Andorra.

La conscienciació del Govern d’Andorra en la conservació del medi ambient va motivar l’adhesió d’Andorra al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic el 2 de març del 2011. Amb aquest compromís es pretén aconseguir l’estabilització de les concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera en un termini suficient perquè els ecosistemes s’adaptin naturalment al canvi climàtic, assegurar que la producció d’aliments no es vegi amenaçada i permetre que el desenvolupament econòmic continuï de manera sostenible.

Una de les polítiques de mitigació del canvi climàtic, amb efectes positius sobre la mobilitat de les persones, és fomentar el desenvolupament de la mobilitat sostenible. Així, la introducció dels vehicles elèctrics, amb zero emissions de gasos contaminants, esdevé avui una de les tecnologies més netes en el transport de persones i de mercaderies.

El Principat d’Andorra, per les seves característiques geogràfiques i d’acord amb els usos dels vehicles per part de la població (la meitat dels trajectes diaris efectuats amb vehicles lleugers dins el Principat d’Andorra són de menys de 5 quilòmetres i el 90% són trajectes de menys de 15 quilòmetres), és un territori que compleix les condicions per introduir-hi l’ús dels vehicles elèctrics d’acord amb la tecnologia actual.

Aquestes condicions i la voluntat del Govern, juntament amb els comuns, FEDA, les empreses distribuïdores d’energia elèctrica, l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA), d’impulsar polítiques a favor de la mobilitat sostenible i en particular de la mobilitat elèctrica, s’han emmarcat en el Conveni de col·laboració per a la implantació del vehicle elèctric i híbrid endollable a Andorra, del 17 de setembre del 2015.

El rol del Govern en el desplegament d’una estratègia global adreçada a l’adquisició de vehicles amb mobilitat elèctrica passa en primer lloc per identificar i proposar eliminar barreres respecte a la legislació vigent per facilitar la circulació i la implantació d’aquests vehicles.

Així doncs, amb aquesta Llei es pretén desenvolupar el transport nacional sostenible per satisfer els objectius esmentats abans. Els eixos de millora se centren en l’optimització dels sistemes de transport i en la implantació de vehicles particulars poc contaminants. Més concretament, es tracta de fomentar l’ús de vehicles elèctrics purs, elèctrics d’autonomia estesa i híbrids endollables, perquè aquests vehicles s’adapten al tipus de trajectes majoritàriament fets a Andorra sense cap emissió a l’atmosfera.

Algunes disposicions de la Llei contenen mesures excepcionals per ser implantades durant els primers anys d’aplicació de la norma, i d’altres modifiquen la legislació vigent en aspectes relacionats amb la mobilitat elèctrica. Concretament, es modifica la Llei del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999, per regular la matriculació de vehicles de mobilitat elèctrica i per actualitzar la definició dels permisos de conduir de la categoria A2 per a motocicletes o altres vehicles de tres o quatre rodes. S’eliminen els requisits establerts en l’article 167.10 de la Llei del Codi de la circulació referents als controls i les verificacions que ha d’efectuar el Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles per a l’obtenció del distintiu ITV, els quals s’estableixen per reglament. Addicionalment, es modifica l’article 143 de la Llei del Codi de la circulació per incloure l’obligació d’inscriure al certificat de matriculació (carta groga) el valor de les emissions de CO2, així com el tipus de motor euro, per als vehicles amb motor de combustió. Pel que fa al valor de les emissions de CO2, aquesta obligació ja quedava establerta per als vehicles matriculats a partir del 22 de gener del 2009, data d’entrada en vigor de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, si bé no figurava en la Llei del Codi de la circulació. I finalment es modifica l’article 168 de la Llei del Codi de la circulació per aixecar, per als vehicles amb mobilitat elèctrica, la restricció en relació amb el valor del quocient potència/pes.

Respecte a facilitar la implantació de punts de càrrega als aparcaments privats en edificis amb comunitats de propietaris, es modifica l’article 8.1 de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, modificada per la Llei 25/2008, del 20 de novembre, per ampliar el dret de tot propietari a utilitzar les zones comunes per connectar als comptadors d’electricitat existents els punts de càrrega per a vehicles de mobilitat elèctrica instal·lats en les places d’aparcament o en altres zones privatives, amb dispositius secundaris que permetin conèixer el seu consum específic i d’acord amb la normativa vigent.

La Llei també preveu una modificació de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5 d’abril de 1994, per incentivar fiscalment els vehicles poc contaminants en detriment dels més contaminants, i amb la premissa de mantenir la recaptació actual. Així, un element innovador de la taxa és la substitució de la potència fiscal (cavalls fiscals) pels grams de CO2 emesos per quilòmetre, com a nova base de tributació de la taxa per als turismes i les furgonetes; si bé aquesta nova fórmula només s’aplicarà als vehicles matriculats a partir del 22 de gener del 2009 en la carta groga dels quals figuri aquesta informació. Els vehicles ja matriculats abans d’aquesta data en la carta groga dels quals no figuri el grau d’emissions de CO2 continuaran satisfent la taxa en funció de la potència fiscal (cavalls fiscals), si bé els propietaris poden optar per satisfer la taxa d’acord amb el grau d’emissions de CO2 sempre que inscriguin en la carta groga del vehicle aquest valor, amb la presentació prèvia de la sol·licitud corresponent al Servei de Tràmits.

Pel que fa als camions i autobusos, també es modifica la base de tributació de la taxa sobre la tinença de vehicles, que passa a establir-se segons el tipus de motor euro. Per a les altres categories de vehicles, els ciclomotors i motocicletes, les motos de neu, els remolcs, els vehicles agrícoles i els vehicles especials, es manté la base de tributació de la taxa sobre la tinença de vehicles i únicament s’actualitzen els tipus de gravamen.

Amb l’objectiu de facilitar l’adaptació del parc mòbil al nou marc legislatiu, s’estableix, per a les furgonetes, camions i autobusos, una reducció de la taxa sobre tinença de vehicles durant el primer i el segon períodes impositius successius des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. La reducció en el primer període impositiu és d’un 50%, i en el segon, d’un 25%.

La Llei també estableix com a incentius per a la implantació de vehicles amb mobilitat elèctrica l’exempció durant els tres primers anys d’aplicació de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, així com la taxa d’atribució de placa de matrícula personalitzada, en diverses categories, per a aquests vehicles. El desplegament d’aquesta Llei es concretarà en el seu desenvolupament reglamentari, i en particular en un Programa de foment del vehicle amb mobilitat elèctrica.
Article 1. Objecte

1. Aquesta Llei té per objecte impulsar la mobilitat nacional sostenible a través del desenvolupament de l’ús de la mobilitat elèctrica.

2. Als efectes d’aquesta Llei l’ús de la mobilitat elèctrica inclou els vehicles elèctrics purs, els vehicles elèctrics d’autonomia estesa i els vehicles híbrids endollables.

3. El Govern ha d’elaborar un pla de foment de la mobilitat elèctrica.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.