Carregant...
 

Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de març del 2012 ha aprovat la següent:

llei de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal

Exposició de motius

La crisi econòmica que ha afectat i afecta encara els països del nostre entorn ha colpit també, de forma molt notable, el Principat d’Andorra. Com a conseqüència, el creixement econòmic del nostre país ha quedat clarament malmès, i el dèficit públic ha patit un increment considerable, fins al punt que, malgrat la reforma del sistema fiscal que es troba en curs, resulta ineludible adoptar mesures excepcionals de contenció de la despesa per mantenir-lo controlat, i procurar, ensems, que no incideixin negativament en la reactivació econòmica. La present Llei té per objecte implementar algunes mesures extraordinàries adreçades a reduir la despesa en matèria de retribucions públiques, que han de contribuir a la consecució d’aquell objectiu.

Les mesures resulten aplicables de forma generalitzada a tots els càrrecs i el personal del sector públic que depèn de l’Administració general, considerat molt àmpliament, amb independència de la naturalesa de la seva relació, i afecten els càrrecs polítics i alts càrrecs, tot el personal, tant de règim estatutari com contractual, i els càrrecs i personal de les entitats parapúbliques i de les societats públiques. Aquesta voluntat de generalitat es fonamenta en la consideració que totes aquelles retribucions se satisfan amb fons d’origen públic i en l’aplicació de criteris d’analogia retributiva. Pels mateixos motius, les mesures es fan també extensives a les transferències de fons destinades a entitats que no formen part pròpiament del sector públic, però que retribueixen el seu personal amb càrrec a transferències corrents del pressupost general.

Una primera mesura consisteix en la reducció de totes les retribucions que superen un determinat llindar, que s’ha fixat en 3.000 € mensuals. Es tracta d’una mesura de caràcter provisional, que no pretén modificar la graella salarial establerta per la Llei de la funció pública i les altres disposicions legals aplicables, sinó únicament contenir, durant un temps, les remuneracions més elevades.

El present cos normatiu no és l’eina per donar continuïtat en el temps a la referida reducció sinó que ha de permetre contenir la despesa fins l’assoliment de la reforma integral de la funció pública i de l’estatut de tot/a treballador/a que percep la seva retribució a càrrec del pressupost de l’Estat, normes, aquestes sí, que hauran de concretar les bases d’unes retribucions sostenibles alhora que hauran de dissenyar un sistema de projecció professional amb l’eficiència com a principi informador.

Amb la finalitat que la reducció sigui més fàcilment assumible per totes les categories d’afectats, el seu percentatge s’estableix inicialment en només el 5%, i es va incrementant de forma progressiva fins a arribar al 10%. En concret, s’ha definit un primer tram per a les retribucions que se situen entre 3.000 i 4.500 euros, en què la reducció va des del 5% fins al 6,5%; el segon tram afecta les retribucions compreses entre 4.500 i 6.000 euros, i el percentatge de reducció va creixent del 6,5% al 10%; per a les remuneracions superiors a 6.000 euros s’aplica una reducció lineal del 10%. La Llei conté les previsions necessàries per evitar que cap renda afectada per la reducció se situï per sota del llindar dels 3.000 €, per definir quins són els criteris retributius que es prenen en compte, i per determinar com s’aplica a les retribucions del personal que treballa a temps parcial.

Una altra mesura de contenció de la despesa és la suspensió provisional del complement d’antiguitat o els triennis de tot el personal que percep aquest complement retributiu, amb el benentès que la suspensió no afecta els complements o triennis que ja es perceben, que formen part de la retribució consolidada. Pel que fa als triennis expectants, és a dir, aquells per als quals, en el moment de la suspensió, s’està computant el termini de tres anys que obre el dret a percebre’ls, s’estableix que en el moment en què es compleixi aquell termini, la persona interessada percebrà la part proporcional del complement que s’havia meritat abans de la suspensió.

La Llei estableix igualment la suspensió dels efectes econòmics del Sistema de gestió i avaluació de l’acompliment (GAdA). Aquest instrument, creat per la Llei de la funció pública i incorporat també a la Llei de la funció pública de l’Administració de Justícia, ha resultat molt difícil d’implementar en la pràctica, i ha revelat tota una sèrie de mancances que evidencien que no resulta adequat per assolir les aportacions en termes d’eficàcia i d’eficiència que se n’esperaven; per això es considera necessari replantejar-lo totalment.
LesLleis.com

Es preveu, així mateix, la jubilació obligatòria del personal de les entitats parapúbliques o de dret públic i de les societats públiques participades per l’Administració general en arribar als 65 anys d’edat, tal com havia establert ja la Llei de la funció pública per als funcionaris i agents de l’Administració general i de l’Administració de Justícia. Una disposició transitòria regula un règim especial d’aplicació d’aquesta mesura per al personal que ja hagi arribat a l’edat esmentada en el moment de la promulgació de la Llei, o que estigui a punt d’arribar-hi.

A l’últim, s’articulen algunes mesures específiques per al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, per al Servei de Telecomunicacions d’Andorra i per a l’ens Forces Elèctriques d’Andorra, amb la finalitat de prendre en compte l’estructura retributiva pròpia d’aquestes entitats.

La Llei es complementa amb diverses disposicions addicionals, que estableixen les habilitacions oportunes perquè els òrgans constitucionals de l’Estat que gestionen autònomament el seu pressupost puguin adoptar també mesures de reducció de la despesa que afectin les retribucions del seu personal.
Article 1. Àmbit d’aplicació Image

1. Es troben afectades per les mesures establertes en aquesta Llei les retribucions següents:

a) Les del cap de Govern, els ministres, els secretaris d’Estat, els ambaixadors, el secretari general del Govern, el cap de Gabinet del cap del Govern, el cap de Protocol, i els altres alts càrrecs i personal de relació especial de l’Administració general.
b) Les del personal de l’Administració general i de l’Administració de Justícia, tant de règim estatutari com contractual.
c) Les del personal de les entitats parapúbliques o de dret públic i altres ens públics vinculats orgànicament a l’Administració general, inclosos els directors generals i la resta de personal directiu, amb independència del seu tipus de vinculació. Són compresos en aquest grup: la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS); el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS); el Servei de Telecomunicacions d’Andorra (Andorra Telecom); Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA); l’Autoritat Financera Andorrana (AFA); l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM); l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA); la Residència Solà d’Enclar; la Universitat d’Andorra, i el Fòrum Nacional de la Joventut.
d) Les del personal de les societats públiques que depenen de l’Administració general, inclosos els directors generals i la resta de personal directiu, amb independència del seu tipus de vinculació. Són compresos en aquest grup: Ràdio i Televisió d’Andorra, SA; Ramaders d’Andorra, SA; Andorra Turisme, SAU; Centre de Tractament de Residus, SA, i Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU.


2. També es troben afectades per les mesures establertes en aquesta Llei les remuneracions dels membres del Consell Superior de la Justícia, dels membres de les carreres judicial i fiscal, i dels magistrats del Tribunal Constitucional.

3. Queden igualment compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei les transferències corrents amb càrrec al Pressupost General de l’Estat per a atendre retribucions de personal a l’Escola de la Sagrada Família, el Col·legi Mare Janer, el Col·legi de Sant Ermengol, i l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.

Mostra redacció anterior, vigent del 30/03/2012 al 04/07/2018
Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Es troben afectades per les mesures establertes en aquesta Llei les retribucions següents:

a) Les del cap de Govern, els ministres, els secretaris d’Estat, els ambaixadors, el secretari general del Govern, el cap de Gabinet del cap del Govern, el cap de Protocol, i els altres alts càrrecs i personal de relació especial de l’Administració general.
b) Les del personal de l’Administració general i de l’Administració de Justícia, tant de règim estatutari com contractual.
c) Les del personal de les entitats parapúbliques o de dret públic i altres ens públics vinculats orgànicament a l’Administració general, inclosos els directors generals i la resta de personal directiu, amb independència del seu tipus de vinculació. Són compresos en aquest grup: la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS); el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS); el Servei de Telecomunicacions d’Andorra (Andorra Telecom); Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA); l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF); l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM); l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA); la Residència Solà d’Enclar; la Universitat d’Andorra, i el Fòrum Nacional de la Joventut.
d) Les del personal de les societats públiques que depenen de l’Administració general, inclosos els directors generals i la resta de personal directiu, amb independència del seu tipus de vinculació. Són compresos en aquest grup: Ràdio i Televisió d’Andorra, SA; Ramaders d’Andorra, SA; Andorra Turisme, SAU; Centre de Tractament de Residus, SA, i Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU.


2. També es troben afectades per les mesures establertes en aquesta Llei les remuneracions dels membres del Consell Superior de la Justícia, dels membres de les carreres judicial i fiscal, i dels magistrats del Tribunal Constitucional.

3. Queden igualment compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei les transferències corrents amb càrrec al Pressupost General de l’Estat per a atendre retribucions de personal a l’Escola de la Sagrada Família, el Col·legi Mare Janer, el Col·legi de Sant Ermengol, i l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 2 Image Image

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent de l’01/04/2012 al 31/03/2016
Article 2. Reducció de retribucions

1. A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, totes les retribucions fixes dels càrrecs i del personal compresos en l’àmbit d’aplicació definit a l’article precedent que tinguin un import superior a 3.000 € bruts mensuals experimenten una reducció d’entre el 5% i el 10%, en funció del seu import, que es calcula de conformitat amb allò que estableixen els articles següents.

2. La reducció regulada en l’apartat precedent serà objecte de revisió en el moment de l’entrada en vigor de la modificació de la llei de la funció pública i la regulació de les entitats, ens, o societats parapúbliques que satisfan el salari de qui allà presta els seus serveis laborals a càrrec del pressupost.

Derogat per la disposició derogatòria segona de la Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016.
Derogat de nou per la disposició derogatòria tercera de la Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017.


Article 3. Criteris d’aplicació Image

1. Als efectes de l’aplicació d’aquesta Llei, es consideren compresos en la retribució fixa els conceptes següents:

a) Quan es tracta de funcionaris, treballadors públics de caràcter indefinit o eventual, alts càrrecs de l’Administració, o personal de relació especial, les rúbriques següents: 99 (Base Retributiva), 100 (Salari Base), 101 (Indemnització Preufetera), 103 (Complement de Lloc), 104 i 112 (Complement de Millora), 105 (Complement Personal d’Antiguitat), 106 (Complement d’Antiguitat), 109 (Complement d’Absorció), 110 (Complement Tribunal de Corts), 113 (Complement Específic), 118 (Prima Personal Permanència Justícia), 119 (Prima Permanent Justícia), 121 (Funcions Permanents Policia), 122 (Disposició Addicional Segona Centre Penitenciari) 123 (IPC 2011), 170 (Complement Situació Reforma), 180 (Antiguitat Policia), 242 (Reconeixement Funció Directiva), 481 (Retroactivitat IPC), 114 (Treball per Torns), 116 (Complement Funció Directiva), 117 i 253 (Complement de Responsabilitat Addicional), (218) Prima Secció Canina, (241) Especificitat Policia, 254 (Prima GRIM Bombers), 255 (Prima Activitat Hivernal), 256 (Prima Catex), 257 (Prima Coordinació Educació), 258 (Port d’Arma), 259 (Brigada Cinòfila Banders), 266 (Prima Permanència Pas Educació), 271 (Guàrdies Forenses), 272 (Prima Justícia), 475 (Prima Destinació Estranger), 484 (Dietes Fixes Neu), 706 (Habitatge), 726 (Prima Destinació Pas Bombers), 727 (Dietes Fixes Justícia), 728 (Subjeccions Especials Policia), així com tota altra rúbrica que per la seva naturalesa suposi de forma objectiva la percepció d’una retribució de tipus fix, periòdic i/o sistemàtic.
b) Quan es tracta de personal en règim laboral, tots els conceptes salarials fixos que componen la seva retribució, entenent, a aquests efectes, tant el salari base com qualssevol altres complements i primes afegits que no tinguin un caràcter variable, inclosa la prima d’antiguitat, i això amb independència de la qualificació que mereixin d’acord amb el Codi de relacions laborals.
c) Quan es tracta de càrrecs públics, la totalitat de les sumes que perceben mensualment en concepte de retribució o gratificació.


2. La paga extraordinària de Nadal, i qualsevol altra paga extraordinària a què tingui dret el personal afectat per aquesta Llei, es tracta, a tots els efectes com una mensualitat autònoma. Per consegüent, no es prorrateja per incrementar l’import de les mensualitats ordinàries, i es determina si hi resulten aplicables les disposicions de l’article 2 en funció de la seva quantia considerada individualment.

3. Quan es tracta de personal que treballa amb reducció de jornada, amb una jornada laboral inferior a l’ordinària en l’administració, organisme, entitat, societat o centre en el qual presta els seus serveis, o en règim de dedicació parcial, es procedeix com segueix:

a) Es calcula quina és la retribució horària percebuda. En el cas que no es pugui determinar el nombre d’hores reals de dedicació, es considera, als efectes d’aquest càlcul, que es tracta de mitja jornada.
b) Es calcula quina és la retribució mensual corresponent a l’import horari esmentat, sobre una jornada laboral completa.
c) Es determina si a la retribució esmentada hi resulta aplicable la mesura de l’article 2 i, en cas afirmatiu, el percentatge de reducció aplicable segons l’article 4.
d) Quan escaigui, s’aplica el percentatge de reducció determinat d’acord amb els apartats precedents, a la retribució realment percebuda per la persona de què es tracti.


Mostra redacció anterior, vigent del 30/03/2012 al 28/02/2019
Article 3. Criteris d’aplicació

1. Als efectes de l’aplicació d’aquesta Llei, es consideren compresos en la retribució fixa els conceptes següents:

a) Quan es tracta de funcionaris, agents de l’Administració de caràcter indefinit o eventual, alts càrrecs de l’Administració, o personal de relació especial, les rúbriques següents: 99 (Base Retributiva), 100 (Salari Base), 101 (Indemnització Preufetera), 103 (Complement de Lloc), 104 i 112 (Complement de Millora), 105 (Complement Personal d’Antiguitat), 106 (Complement d’Antiguitat), 109 (Complement d’Absorció), 110 (Complement Tribunal de Corts), 113 (Complement Específic), 118 (Prima Personal Permanència Justícia), 119 (Prima Permanent Justícia), 121 (Funcions Permanents Policia), 122 (Disposició Addicional Segona Centre Penitenciari) 123 (IPC 2011), 170 (Complement Situació Reforma), 180 (Antiguitat Policia), 242 (Reconeixement Funció Directiva), 481 (Retroactivitat IPC), 114 (Treball per Torns), 116 (Complement Funció Directiva), 117 i 253 (Complement de Responsabilitat Addicional), (218) Prima Secció Canina, (241) Especificitat Policia, 254 (Prima GRIM Bombers), 255 (Prima Activitat Hivernal), 256 (Prima Catex), 257 (Prima Coordinació Educació), 258 (Port d’Arma), 259 (Brigada Cinòfila Banders), 266 (Prima Permanència Pas Educació), 271 (Guàrdies Forenses), 272 (Prima Justícia), 475 (Prima Destinació Estranger), 484 (Dietes Fixes Neu), 706 (Habitatge), 726 (Prima Destinació Pas Bombers), 727 (Dietes Fixes Justícia), 728 (Subjeccions Especials Policia), així com tota altra rúbrica que per la seva naturalesa suposi de forma objectiva la percepció d’una retribució de tipus fix, periòdic i/o sistemàtic.
b) Quan es tracta de personal en règim laboral, tots els conceptes salarials fixos que componen la seva retribució, entenent, a aquests efectes, tant el salari base com qualssevol altres complements i primes afegits que no tinguin un caràcter variable, inclosa la prima d’antiguitat, i això amb independència de la qualificació que mereixin d’acord amb el Codi de relacions laborals.
c) Quan es tracta de càrrecs públics, la totalitat de les sumes que perceben mensualment en concepte de retribució o gratificació.


2. La paga extraordinària de Nadal, i qualsevol altra paga extraordinària a què tingui dret el personal afectat per aquesta Llei, es tracta, a tots els efectes com una mensualitat autònoma. Per consegüent, no es prorrateja per incrementar l’import de les mensualitats ordinàries, i es determina si hi resulten aplicables les disposicions de l’article 2 en funció de la seva quantia considerada individualment.

3. Quan es tracta de personal que treballa amb reducció de jornada, amb una jornada laboral inferior a l’ordinària en l’administració, organisme, entitat, societat o centre en el qual presta els seus serveis, o en règim de dedicació parcial, es procedeix com segueix:

a) Es calcula quina és la retribució horària percebuda. En el cas que no es pugui determinar el nombre d’hores reals de dedicació, es considera, als efectes d’aquest càlcul, que es tracta de mitja jornada.
b) Es calcula quina és la retribució mensual corresponent a l’import horari esmentat, sobre una jornada laboral completa.
c) Es determina si a la retribució esmentada hi resulta aplicable la mesura de l’article 2 i, en cas afirmatiu, el percentatge de reducció aplicable segons l’article 4.
d) Quan escaigui, s’aplica el percentatge de reducció determinat d’acord amb els apartats precedents, a la retribució realment percebuda per la persona de què es tracti.


Modificades les referències als agents de l’Administració de caràcter indefinit per les de treballadors públics de caràcter indefinit, per la disposició addicional vuitena de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.


Article 4. Percentatge de reducció

El percentatge o coeficient de reducció (Q) aplicable a les retribucions mensuals brutes (R) d’import superior a 3.000 € es calcula per aplicació de les fórmules següents:

Si 3.000 ≤ R ≤ 4.500, llavors
Si 4.500 ≤ R ≤ 6.000, llavors
Si R > 6.000, llavors Q = 0,10
On:
R = Retribució bruta mensual que es pren en consideració
Q = percentatge de reducció

Article 5. Retribució ajustada

1. La retribució mensual que ha de percebre la persona afectada per la reducció es calcula després d’aplicar el percentatge de reducció (Q) a cadascun dels conceptes retributius mensuals bruts (C) que es prenen en consideració.

2. Quan la retribució bruta mensual (R) del funcionari estigui situada entre 3.000 € i 3.157,89 €, l’ajust es practica sobre 3.000 €, tal com expressa la fórmula següent:

Si 3.000 ≤ R ≤ 3.157,89, llavors R = 3.000.


3. L’òrgan encarregat de confeccionar les nòmines de personal o el que realitza el pagament de les retribucions, ha de realitzar el càlcul que correspongui d’acord amb els apartats precedents de forma que l’import de la reducció es vegi reflectit de forma expressa en el butlletí de salari.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.