Carregant...
 

Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (Text refós per LesLleis.com)


Els Delegats Permanents de SS.EE. els Coprínceps

Vist el Títol II, 1r, a) del Decret de 15 de gener del 1981

Per aquesta Llei

creem la jurisdicció administrativa i fiscal, l’actuació de la qual es regirà com segueix:

Títol I. Naturalesa i àmbit de la jurisdicció administrativa i fiscal

Article 1 Image

Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia


Mostra redacció anterior, vigent del 22/12/1989 al 12/01/1994
Article 1

La jurisdicció administrativa i fiscal controlarà:

a) La subjecció al Dret en l’exercici de la potestat reglamentària d’execució de les lleis per part del Consell Executiu, que li atribueix la Llei d’Organització de l’Administració General;
b) La subjecció al Dret en l’activitat de l’Administració Pública enumerada en l’article 13 del Codi de l’Administració, així com la subjecció als fins que legitimen dita activitat.


Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia, per l’article 139 Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.


Article 2 Image

Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia


Mostra redacció anterior, vigent del 22/12/1989 al 12/01/1994
Article 2

Pertanyen en tot cas a la jurisdicció administrativa i fiscal:

a) els litigis en matèria electoral relatius a llistes i a candidatures;
b) els recursos contra les decisions de l’òrgan competent per a fixar les indemnitzacions per expropiació a causa d’utilitat pública, segons la llei vigent en aquesta matèria;
c) els recursos en matèria dels funcionaris al servei de qualsevulla institució pública del Principat;
d) els litigis sobre responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública i dels seus funcionaris;
e) els litigis derivats de contractes d’obres, subministraments i serveis públics convinguts per l’Administració Pública regulats pel capítol IV del Codi de l’Administració;
f) els contenciosos previstos en l’article 17 del vigent Reglament contenciós de la Seguretat Social.


Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia, per l’article 139 Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.


Article 3 Image

Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia


Mostra redacció anterior, vigent del 22/12/1989 al 12/01/1994
Article 3

La impugnació de reglaments del Consell Executiu podrà fer-se ja sigui directament dins dels terminis establerts per les normes vigents ja sigui quan s’apliquin per l’Administració a un cas concret.

Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia, per l’article 139 Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.