LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 20/2019, del 12 de setembre, de modificació de la Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 de setembre del 2019 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 20/2019, del 12 de setembre, de modificació de la Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social

Exposició de motius

La Llei 6/2019, del 31 de gener del 2019, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, va ser aprovada pel Consell General amb l’objectiu d’afavorir la reforma del sistema de seguretat social del Principat per seguir garantint l’assistència sanitària i les prestacions socials d’una forma sostenible.

Entre les mesures adoptades per vetllar per la qualitat, la seguretat i l’eficiència dels serveis de salut, destaca la regulació de l’accés a l’assistència sanitària pública prioritzant que s’hi accedeixi a través d’una via preferent que faciliti la implantació de protocols i guies clíniques basats en l’evidència científica, que hauran de permetre millorar la protecció sanitària i, alhora, assolir els objectius de racionalització de la despesa. Amb aquest objectiu, es modifica el percentatge de reemborsament de les prestacions efectuades o prescrites per prestadors de serveis de salut que no tenen un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social i els percentatges de participació de les persones beneficiàries quan aquestes persones no hagin accedit a la via preferent o no l’hagin seguit.

Aquest és un canvi d’elevada complexitat. Per una banda, l’usuari ha d’aprendre unes noves regles del joc en una qüestió tan sensible com és el dret a l’assistència sanitària. Per altra banda, els provisors també necessiten un temps per adaptar-se a la nova forma de treballar i familiaritzar-se amb la nova tecnologia, que ha de garantir l’èxit de la reforma. A l’últim, però no menys important, la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha d’implementar els sistemes informàtics que garanteixin el control adequat dels diferents itineraris seguits per l’usuari i, com a conseqüència, determinar la seva participació econòmica.

En aquest sentit, es promou una modificació de la Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, per tal de diferir l’entrada en vigor dels aspectes relatius a la via d’atenció preferent, amb l’objectiu que quan comenci a aplicar-se aquesta Llei hi hagi les màximes garanties d’un funcionament òptim de tots els elements previstos per protegir els administrats. Així doncs es posposa l’entrada en vigor fins l’1 de gener del 2020 de l’article 13, que modifica l’article 138 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social; l’article 14, que modifica l’article 139 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i l’article 15, que modifica l’article 139 bis de la Llei 17/2008,del 3 d’octubre, de la seguretat social.
Article únic. Modificació de la disposició final segona

Es modifica la disposició final segona de la Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que queda redactada de la manera següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.