LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de societats mercantils (Text refós per LesLleis.com)

VIGENT en relació amb les societats col·lectives.
DEROGAT en relació amb les normes d’inversió estrangera, des de l’entrada en vigor de la Llei 2/2008, del 8 d’abril, d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra.
DEROGAT la resta del contingut per la disposició derogatòria de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.


aprovat pel M.I. Consell General en la seva sessió del dia 19 de maig de 1983

I. Disposicions generals

Article 1

1.1 El contracte de societat és aquell pel qual dues o més persones s'obliguen a posar en comú béns, serveis o ambdues coses, per a obtenir un lucre.

1.2 Les societats que tenen per objecte la realització d'una activitat mercantil podran solament optar per una de les formes següents: Societats Col·lectives (S.R.C.), Societats per Accions (S.A.), Societat de Responsabilitat Limitada (S.L.). Les societats que revesteixin una d'aquestes formes tindran obligatòriament un objecte mercantil, tant si es tracta d'interessos privats com d'interessos públics.

1.3 La identificació de la societat s'efectua per mitjà de la seva completa denominació, que podrà o no incloure un anagrama. A continuació de la denominació, cal esmentar obligatòriament la forma de societat afegint-hi, segons el cas, les sigles: S.R.C., S.A. o S.L.
LesLleis.com

La denominació social serà protegida registralment, a l'objecte d'evitar possibles repeticions, mitjançant la creació d'un registre de denominacions socials, el qual a instància dels interessats i prèviament al dipòsit de la sol·licitud d'autorització de creació de la societat o de canvi de denominació social, expedirà una certificació acreditativa de la possibilitat d'utilitzar la denominació proposada; certificació que tindrà una caducitat de 90 dies a partir de la seva expedició i produirà, durant la seva vigència, una reserva de denominació a favor dels futurs atorgants de l'escriptura. Amb la sol·licitud d'autorització governativa de l'acte societari, s'haurà d'acompanyar la pertinent certificació del registre de denominacions socials.

Si, malgrat tot, resultessin autoritzades dues o més societats amb la mateixa denominació o anagrama, la que primerament sigui inscrita al registre de societats consolidarà al seu favor la denominació en qüestió. I les restants vindran obligades a canviar-la.