LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament d’aplicació de l’article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat (Text refós per LesLleis.com)Exposició de motius

L’article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat de data 5 d’octubre de 1995, preveu que el Govern estableixi reglamentàriament les seves modalitats d’aplicació.

Estableix el marc legal per garantir l’exclusivitat de la nacionalitat andorrana i fixa un termini màxim dins el qual s’haurà de provar la pèrdua de la o les nacionalitats estrangeres per part de totes aquelles persones que vulguin conservar la nacionalitat andorrana.
LesLleis.com

Aquest Reglament respon a la necessitat de concretar el mecanisme adient per tal de provar la pèrdua de la o les nacionalitats estrangeres en compliment del mandat de l’article 25.

Amb la finalitat de donar coneixement de les conseqüències que comporta el manteniment d’una altra o unes altres nacionalitats juntament amb l’andorrana, s’ha cregut convenient notificar, en el moment de procedir a la renovació de passaports andorrans, el termini de cinc anys previst a l’article 25 per renunciar a l’altra o les altres nacionalitats estrangeres.

Una vegada transcorreguts els cinc anys legalment determinats, tota persona que hagi adquirit o recuperat la nacionalitat andorrana haurà de provar la pèrdua de l’altra o les altres nacionalitats estrangeres, en el cas d’haver-les mantingut. Es determina com a mitjà provatori l’aportació de sentència judicial ferma o certificació del Registre Civil del país o països dels quals es conservi la o les nacionalitats estrangeres o d’un altre organisme que tingui atribuïdes les mateixes competències.

El Govern es reserva la facultat de sol.licitar a la persona interessada o a qualsevol organisme estranger, tota aquella informació que sigui necessària per esbrinar la conservació o no d’altres nacionalitats, en els casos que la documentació aportada es consideri insuficient per acreditar la pèrdua.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.