LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament d’ajudes a l’esport (Text refós per LesLleis.com)


Exposició de motius

La Llei de l’esport de data 30 de juny de 1998 preveu la possibilitat que el ministeri competent en esports pugui fomentar els programes i les activitats que siguin coherents amb els criteris i les directrius de la política esportiva de l’Estat que desenvolupin les federacions esportives i el Comitè Olímpic Andorrà.

Les ajudes a l’esport poden consistir en prestacions o ajuts de caràcter econòmic, entre d’altres, i les associacions que les sol·liciten han de reunir els requisits establerts en la Llei de l’esport i en el criteris que es fixen en el present Reglament d’ajudes a l’esport federat i al Comitè Olímpic Andorrà.

En tot cas, les ajudes a l’esport estan supeditades a la consignació i la disponibilitat que estableix la Llei del pressupost. El seu atorgament s’ha d’ajustar a criteris d’equitat, i s’ha d’aplicar íntegrament al programa o l’activitat subvencionada.

Escoltat el Consell Andorrà de l’Esport i a proposta del Ministeri d’Educació, Joventut i Esports, el Govern, en la sessió de data 12 de juliol del 2000,..... ha aprovat el present Reglament.
Article 1. Objecte

L’objecte del present Reglament és l’establiment dels requisits que han de complir les associacions esportives, així com els esportistes, els tècnics i el Comitè Olímpic Andorrà (COA) per poder obtenir una ajuda pública.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.