LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de classificació administrativa de contractistes (Text refós per LesLleis.com)


Article 1
Objecte
L’objecte del Reglament és regular el funcionament de la Junta de Contractació Administrativa, el procediment de classificació administrativa de contractistes i el funcionament del registre de contractes, d’acord amb el capítol VI de la Llei de contractació pública.
Article 2
Àmbit d’aplicació
El Reglament és d’aplicació a l’Administració general, a les entitats parapúbliques o de dret públic i als altres organismes públics dependents de l’Administració general.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.