LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament de sistemes de compensació


Exposició de motius

Aquest Reglament desenvolupa l’article 63 de la Llei de la funció pública, referent a l’estructura retributiva dels funcionaris i, en especial, del seu apartat g), que fa referència als “altres conceptes”, estructurals i no estructurals del lloc de treball, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització.

El Reglament unifica els criteris i els procediments de compensació de les circumstàncies laborals i dels conceptes no salarials del personal de l’Administració general.

La compensació per les circumstàncies laborals, estructurals i no estructurals, i també pels conceptes no salarials definits en aquest Reglament, no té caràcter consolidable. La compensació s’efectua mitjançant retribució monetària i/o atorgament del temps de descans corresponent.

La gestió i la sistematització de les circumstàncies laborals i conceptes no salarials impliquen un compromís per a tot el personal de l’Administració general, sobretot per als seus comandaments, els quals han de vetllar per fer-ne una aplicació racional a través d’una planificació adequada.

Consegüentment, a proposta del ministre de Presidència i Turisme, el Govern, en la sessió del dia 9 de juliol del 2003, aprova el present Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de sistemes de compensació, que entrarà en vigor el dia 1 d’agost del 2003.

Reglament de sistemes de compensació

Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament és aplicable als funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit que depenen de l’Administració general, i en resten exclosos els titulars de les places dels llocs de treball proveïdes mitjançant lliure designació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.