Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de sistemes de compensació


Exposició de motius

Aquest Reglament desenvolupa l’article 63 de la Llei de la funció pública, referent a l’estructura retributiva dels funcionaris i, en especial, del seu apartat g), que fa referència als “altres conceptes”, estructurals i no estructurals del lloc de treball, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització.

El Reglament unifica els criteris i els procediments de compensació de les circumstàncies laborals i dels conceptes no salarials del personal de l’Administració general.

La compensació per les circumstàncies laborals, estructurals i no estructurals, i també pels conceptes no salarials definits en aquest Reglament, no té caràcter consolidable. La compensació s’efectua mitjançant retribució monetària i/o atorgament del temps de descans corresponent.

La gestió i la sistematització de les circumstàncies laborals i conceptes no salarials impliquen un compromís per a tot el personal de l’Administració general, sobretot per als seus comandaments, els quals han de vetllar per fer-ne una aplicació racional a través d’una planificació adequada.

Consegüentment, a proposta del ministre de Presidència i Turisme, el Govern, en la sessió del dia 9 de juliol del 2003, aprova el present Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de sistemes de compensació, que entrarà en vigor el dia 1 d’agost del 2003.

Reglament de sistemes de compensació

Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament és aplicable als funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit que depenen de l’Administració general, i en resten exclosos els titulars de les places dels llocs de treball proveïdes mitjançant lliure designació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.