LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret del 29 d’octubre del 2008 pel qual s’aprova el Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris


Exposició de motius

La Llei qualificada penitenciària, del 22 de març del 2007, regula l’organització del sistema penitenciari i les condicions d’internament dels presos, i dedica en diversos articles una atenció particular al règim disciplinari en la mesura que garanteix l’ordre i la seguretat dins del Centre Penitenciari.

Així doncs, el Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris té com a finalitat desenvolupar els aspectes bàsics d’aquest règim tot respectant els principis de legalitat previstos per la mateixa Llei i establint els mecanismes que permetin conjuminar l’ordre dins del Centre amb el respecte dels drets dels interns.

Per consegüent, aquest Reglament defineix i concreta, d’acord amb el mandat legal, les infraccions lleus que poden imposar-se als interns i a la vegada desenvolupa el procediment disciplinari de manera que es respecti el principi de contradicció i es garanteixin els drets de defensa que corresponen als interns.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 29 d’octubre del 2008, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris

Capítol primer. Infraccions

Article 1
Tipus d’infraccions
Les infraccions disciplinàries comeses pels interns poden ser faltes molt greus, greus i lleus.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.