LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Decret, del 4 de febrer del 2009, d'aprovació del Reglament de l'impost de mercaderies indirecte