LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de sòls contaminats (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

L’objecte del Reglament és establir les concentracions de substàncies contaminants al sòl a partir de les quals, i considerant-ne l’ús, un sòl és potencialment contaminat. Igualment es regulen els mecanismes administratius per declarar un sòl contaminat i per declarar que ha deixat de ser contaminat.
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. El Reglament s’aplica a tots els sòls que, a causa de l’activitat humana, poden contenir contaminants en concentracions superiors a les que els són pròpies.
LesLleis.com

2. El Reglament no s’aplica a les contaminacions del sòl d’origen bacteriològic o radioactiu.
Article 3. Definicions

Als efectes d’aquest Reglament s’entén per:

Sòl: la capa superior de l’escorça terrestre, situada entre el jaç rocós i la superfície. Està compost per partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius. No té la consideració de sòl el que estigui permanentment cobert per una làmina d’aigua superficial.
Nivell guia d’alerta: la concentració d’una substància contaminant al sòl a partir de la qual el sòl pot estar potencialment contaminat.
Sòl contaminat: el sòl que conté contaminants en concentracions superiors a les que li són pròpies, que afecten les seves funcions i representen un risc per a les persones i/o el medi ambient.
Sòl potencialment contaminat: el sòl les funcions del qual han estat alterades negativament per la presència de compostos d’origen antropogènic en concentracions superiors als nivells guia d’alerta definits a l’annex II.
Sòl que ha deixat de ser contaminat: el sòl que ha estat declarat sòl contaminat, que ha estat sotmès a processos de descontaminació i en què els objectius de descontaminació definits en la declaració de sòl contaminat han estat assolits. És el sòl on el risc ha passat de ser inacceptable a ser acceptable per a la salut humana i/o el medi ambient.
Risc: probabilitat que components d’origen antropogènic presents al sòl es posin en contacte amb algun receptor amb conseqüències adverses per a la salut humana i/o el medi ambient. El risc pot ser acceptable o inacceptable per la salut humana i/o el medi ambient
Causant: persona física o jurídica que, amb la seva acció o omissió, ha provocat la contaminació del sòl.
Usuari del sòl: persona física o jurídica que desenvolupa una activitat al sòl. L’usuari pot ser o no el propietari del terreny.
Propietari del sòl: persona física o jurídica propietària del sòl.
Tècniques de tractament in situ: les tècniques en què el sòl és tractat al mateix lloc en què es troba i sense excavació prèvia.
Tècniques de tractament ex situ: les tècniques en què és necessària l’excavació o qualsevol altre procés per remoure el sòl contaminat abans de tractar-lo, que es pot fer al mateix lloc (tècniques on site) o lluny d’aquest lloc (tècniques off site).
Tècniques de contenció o confinament: les tècniques que tenen per objecte impedir la migració i l’exposició a la contaminació, però sense reduir aquesta contaminació.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.