Carregant...
 

Reglament de sòls contaminats (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

L’objecte del Reglament és establir les concentracions de substàncies contaminants al sòl a partir de les quals, i considerant-ne l’ús, un sòl és potencialment contaminat. Igualment es regulen els mecanismes administratius per declarar un sòl contaminat i per declarar que ha deixat de ser contaminat.
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. El Reglament s’aplica a tots els sòls que, a causa de l’activitat humana, poden contenir contaminants en concentracions superiors a les que els són pròpies.
LesLleis.com

2. El Reglament no s’aplica a les contaminacions del sòl d’origen bacteriològic o radioactiu.
Article 3. Definicions

Als efectes d’aquest Reglament s’entén per:

Sòl: la capa superior de l’escorça terrestre, situada entre el jaç rocós i la superfície. Està compost per partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius. No té la consideració de sòl el que estigui permanentment cobert per una làmina d’aigua superficial.
Nivell guia d’alerta: la concentració d’una substància contaminant al sòl a partir de la qual el sòl pot estar potencialment contaminat.
Sòl contaminat: el sòl que conté contaminants en concentracions superiors a les que li són pròpies, que afecten les seves funcions i representen un risc per a les persones i/o el medi ambient.
Sòl potencialment contaminat: el sòl les funcions del qual han estat alterades negativament per la presència de compostos d’origen antropogènic en concentracions superiors als nivells guia d’alerta definits a l’annex II.
Sòl que ha deixat de ser contaminat: el sòl que ha estat declarat sòl contaminat, que ha estat sotmès a processos de descontaminació i en què els objectius de descontaminació definits en la declaració de sòl contaminat han estat assolits. És el sòl on el risc ha passat de ser inacceptable a ser acceptable per a la salut humana i/o el medi ambient.
Risc: probabilitat que components d’origen antropogènic presents al sòl es posin en contacte amb algun receptor amb conseqüències adverses per a la salut humana i/o el medi ambient. El risc pot ser acceptable o inacceptable per la salut humana i/o el medi ambient
Causant: persona física o jurídica que, amb la seva acció o omissió, ha provocat la contaminació del sòl.
Usuari del sòl: persona física o jurídica que desenvolupa una activitat al sòl. L’usuari pot ser o no el propietari del terreny.
Propietari del sòl: persona física o jurídica propietària del sòl.
Tècniques de tractament in situ: les tècniques en què el sòl és tractat al mateix lloc en què es troba i sense excavació prèvia.
Tècniques de tractament ex situ: les tècniques en què és necessària l’excavació o qualsevol altre procés per remoure el sòl contaminat abans de tractar-lo, que es pot fer al mateix lloc (tècniques on site) o lluny d’aquest lloc (tècniques off site).
Tècniques de contenció o confinament: les tècniques que tenen per objecte impedir la migració i l’exposició a la contaminació, però sense reduir aquesta contaminació.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.