LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret pel qual s’aprova el reglament regulador de les prestacions d’incapacitat temporal


El capítol tercer, del títol II, del llibre tercer de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social, regula les prestacions d’incapacitat temporal.

Les prestacions econòmiques per incapacitat temporal compensen parcialment la pèrdua d’ingressos d’una persona assegurada que ha de deixar de treballar per malaltia o accident.

La Llei estableix que, per reglament, s’han de regular les condicions dels certificats mèdics, la taula de patologies més corrents amb el nombre de dies de baixa que correspon habitualment, com a màxim, a cada patologia, i les persones prestadores de serveis de salut habilitades per prescriure la baixa i les eventuals pròrrogues.

L’establiment de dies de baixa per a cada patologia s’ha dur a terme tenint en compte la variabilitat de les persones en els processos de la malaltia, la curació o l’estabilització. S’ha d’entendre que els dies de baixa corresponen a un període indicatiu que el metge o l’odontòleg ha de valorar en funció de les característiques de cada pacient.

D’altres aspectes que es desenvolupen reglamentàriament són el naixement i la durada de la incapacitat temporal i les pròrrogues, els canvis de patologia i els procediments de control per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

A proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en la sessió del 28 d’abril, aprova aquest Decret.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.