LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament del Registre de Professionals Liberals, Col·legis i Associacions Professionals


Exposició de motius

D’acord amb l’actual realitat social i econòmica d’Andorra, el 15 de maig del 2008, el Consell General va aprovar la nova regulació de l’exercici de les professions liberals, dels col·legis i de les associacions professionals. Tal com estableix l’article 38, aquesta Llei requereix un desenvolupament reglamentari en relació amb l’estructura i el funcionament del Registre, on s’han d’inscriure els actes definits a l’article 39 del mateix text legal.
LesLleis.com

El Registre de Professionals Liberals, Col·legis i Associacions Professionals estableix l’adscripció del Registre al ministeri encarregat de l’interior i, en concordança amb la Llei, concreta la seva finalitat de publicitat, d’acord amb la qual es pretén donar garanties a les persones que es relacionen amb professionals liberals, col·legis i associacions professionals, ja sigui com a membres o com a tercers amb interès legítim. Aquest Reglament concreta les normes organitzatives i de funcionament del Registre per fer-lo operatiu i eficient. S’ha volgut assegurar la màxima concreció de les actuacions administratives. D’acord amb la Llei, el Registre es divideix en tres seccions diferenciades dedicades, respectivament, als professionals liberals, als col·legis i a les associacions professionals. Seguint les pràctiques registrals més usuals, es preveu que consti d’un llibre principal, on s’han d’anar practicant les inscripcions que corresponguin, on es regulen els diversos tipus d’assentaments, els requisits necessaris per practicar-los i la documentació necessària a aquest efecte, així com el seu contingut segons l’establert legalment. Aquesta regulació detallada i l’establiment concret del procediment que cal seguir garanteixen seguretat als usuaris i permeten mantenir el Registre actualitzat.

A proposta del ministre d’Interior, el Govern, en la sessió del 22 de setembre del 2010,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament del Registre de Professionals Liberals, Col·legis i Associacions Professionals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.