Carregant...
 

Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals (Text refós per LesLleis.com) Image

Mostra redacció anterior, vigent del 12/06/2008 al 04/02/2014
Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals

Modificat el títol per l’article 1 de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de maig del 2008 ha aprovat la següent:

llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals

S’omet la transcripció de l’índex publicat en el text original del 15 de maig del 2008, ateses les posteriors modificacions que ha sofert aquest text.


Exposició de motius

La realitat social i econòmica d’Andorra exigeix una nova regulació de l’exercici de les professions liberals per donar resposta a les necessitats d’un sector que té una gran incidència en la producció i la transmissió del coneixement i un pes molt rellevant en l’activitat econòmica, tant des del punt de vista dels mateixos professionals implicats com des de l’òptica dels destinataris dels serveis prestats pels professionals esmentats. El Decret d’exercici de Professions Lliberals, norma amb rang de llei aprovada pel Consell General l’any 1977, ha estat l’instrument principal que ha permès emmarcar el desenvolupament normatiu en tot allò referit a la regulació de l’exercici de les professions liberals i del reconeixement de les titulacions d’ensenyament superior. Avui, però, cal modificar aquest plantejament normatiu per tal d’adaptar el nostre ordenament jurídic al marc europeu en matèria de reconeixement de titulacions i per tal d’establir una completa regulació legal de les professions liberals, desenvolupant un tractament general del seu exercici tot atenent, a la vegada, el seu important vessant associatiu, tant des del punt de vista privat com col·legial.
LesLleis.com

La Llei d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals s’estructura en sis títols. En el títol I es defineix l’objecte general que se sotmet a regulació i alhora s’estableix el concepte de professió liberal en termes d’aplicació professional de coneixements i tècniques associades a una titulació oficial o reconeguda al Principat d’Andorra, d’àmbit professional o d’ensenyament superior. La Llei també estableix la distinció entre les professions liberals de naturalesa col·legiada i aquelles altres que en funció de la seva naturalesa poden quedar vinculades a un àmbit associatiu de caràcter privat.

El títol II està dedicat a la regulació general de l’exercici de les professions liberals, tot establint-se les condicions i els requisits per accedir-hi. La possessió del títol acadèmic habilitant i, quan escaigui, la col·legiació com a condicionant obligatori per a l’exercici de les professions liberals col·legiades constitueixen els requisits determinants a l’hora de regular l’accés a les professions liberals. El dret i el deure dels professionals d’actuar segons les regles i tècniques de la professió corresponent, la promoció de la formació continuada i la vinculació dels col·legis professionals amb l’activitat dels centres d’ensenyament superior constitueixen elements fonamentals a l’hora d’emmarcar l’exercici de l’activitat dels professionals liberals. Un exercici que queda protegit i limitat pel dret i el deure de secret professional i que, en els casos en què la Llei ho determini, queda subjecte a determinades prestacions professionals obligatòries. En l’esmentat títol II es preveu també el deure dels professionals de cobrir, mitjançant assegurança, els riscos de responsabilitat en què es pugui incórrer com a conseqüència de l’exercici professional i, finalment, es preveuen supòsits d’incompliment dels requisits exigits per a l’exercici professional, així com de manca de diligència o de competència deslleial. D’aquesta manera l’intrusisme i l’actuació professional irregular, conceptes que defineixen conductes que queden vinculades a una pràctica professional contrària al dret i que hauran de ser posades, en qualsevol cas, en coneixement del Govern, obtenen carta de naturalesa en el nostre ordenament jurídic.

Determinades professions titulades permeten desenvolupar funcions que tenen una especial rellevància econòmica i social i, a més, la titulació requerida per al seu exercici habilita específicament per a la realització d’actes o de prestacions que afecten de manera directa drets i llibertats fonamentals o que tenen a veure amb aspectes essencials en relació amb la salut, el patrimoni, els béns o els serveis col·lectius. Estem davant aquelles professions en què concorren motius d’interès públic que justifiquen l’existència d’organitzacions -els col·legis professionals, regulats en el títol III de la Llei- que es constitueixen parcialment com a corporacions de dret públic.

Així, la naturalesa jurídica dels col·legis professionals té un doble vessant. Per un costat, els col·legis professionals són entitats d’origen associatiu que alhora -i segons els motius d’interès públic referits anteriorment- tenen atribuïdes per llei determinades funcions públiques. Aquest segon element comporta i justifica que els col·legis professionals, per al compliment de les funcions públiques esmentades, gaudeixin també de la condició de corporacions de dret públic. Una vegada delimitades les finalitats genèriques dels col·legis, el capítol I del títol III estableix també els requisits que cal satisfer per a la creació dels col·legis professionals, atenent criteris de representativitat professional i de no duplicitat col·legial; això és, per un costat, l’exigència d’un nombre de professionals en exercici lliure suficientment ampli que justifiqui la creació dels col·legis i, per un altre costat, la prohibició de creació de més d’un col·legi professional d’idèntica professió. De qualsevol manera, el que és essencial del capítol I del títol III és la reserva de llei que s’estableix a l’hora de regular la creació dels col·legis professionals. Així doncs, es dissenya un sistema de creació que remet necessàriament a una llei singular i específica per a cada col·legi professional, sens perjudici que altres normes amb rang de llei puguin completar la regulació de les diferents professions.

El capítol II del títol III defineix, per la seva banda, les funcions dels col·legis, d’acord amb el doble vessant -públic i privat- de la seva naturalesa jurídica. En l’àmbit de les seves funcions públiques els col·legis professionals actuen d’acord amb el dret administratiu. En aquest sentit, l’exercici de les funcions referides comporta l’aplicació dels drets i les garanties que estableix el dret administratiu en les relacions dels col·legis amb els col·legiats i els ciutadans. En canvi, en l’exercici de les funcions privades que els pertoquen, els col·legis professionals resten sotmesos al dret privat. D’altra banda, també cal assenyalar que els capítols III i IV del títol III s’encarreguen, respectivament, de desenvolupar les regles d’incorporació als col·legis professionals, vertebrades a partir de l’exigència de la titulació acadèmica corresponent, i de concretar les normes que en regeixen l’organització i el funcionament, basades en els principis d’autonomia estatutària i democràcia interna.

Les associacions professionals, que poden ser constituïdes per les persones que exerceixen professions no subjectes a col·legiació, tenen la finalitat primordial de vetllar per la representació i defensa dels interessos professionals dels associats i pel bon exercici de la professió respecte dels destinataris dels serveis, tal com queda establert en el títol IV de la Llei. A més, per tal d’ampliar el seu radi d’acció, les associacions professionals poden ser declarades d’utilitat pública i, en conseqüència, accedir a determinats beneficis econòmics, tècnics o d’altra índole que el Govern pugui establir.

La Llei també conté, en el títol V, un règim de publicitat per als actes rellevants per al tràfic jurídic que tinguin a veure tant amb les organitzacions col·legials i associacions professionals com amb els professionals liberals no donats d’alta en cap de les anteriors formes organitzatives. Un tret remarcable del règim de publicitat esmentat és la creació d’un únic registre organitzat en tres seccions relatives als professionals liberals no donats d’alta en cap organització associativa o col·legial, als col·legis professionals i a les associacions professionals. La inscripció a la secció corresponent del registre és condició obligatòria per a l’exercici de les professions liberals. A la vegada, es deixa en mans de la potestat reglamentària el desenvolupament de l’estructura i el funcionament del Registre, en tot el que no hagi estat expressament previst per la Llei.

El règim disciplinari al qual resten sotmeses les professions liberals queda definit en el títol VI de la Llei. S’estableix una diferenciació entre les professions col·legiades i les no col·legiades essent exercit el règim disciplinari respectivament pels col·legis professionals i el Govern. A la vegada, els col·legis professionals poden adoptar també mesures disciplinàries fonamentades en l’incompliment, per part de les persones col·legiades, dels deures col·legials i professionals. Finalment, cal esmentar que els estatuts col·legials, de conformitat amb la Llei, han de regular el corresponent procediment disciplinari i tipificar les diverses modalitats d’infraccions i de sancions.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei Image

La Llei té per objecte regular l’accés i l’exercici de les professions titulades al Principat d’Andorra, així com l’organització i el funcionament dels col·legis i les associacions professionals que hi desenvolupin la seva activitat.

Mostra redacció anterior, vigent del 12/06/2008 al 04/02/2014
Article 1. Objecte de la Llei

La present Llei té per objecte regular l’exercici de les professions liberals al Principat d’Andorra, així com l’organització i el funcionament dels col·legis professionals i les associacions professionals que hi desenvolupin la seva activitat.

Modificat per l’article 2 de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.


Article 2. Concepte de professió titulada Image

Són professions titulades les que es caracteritzen per l’aplicació necessària de coneixements i tècniques propis d’una ciència o una branca del saber, per a l’exercici de les quals, per la pròpia naturalesa o per exigència legal, cal estar en possessió d’un títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior andorrà o reconegut al Principat d’Andorra.

Mostra redacció anterior, vigent del 12/06/2008 al 04/02/2014
Article 2. Concepte de professió liberal

Són professions liberals les que es caracteritzen per l’aplicació de coneixements i tècniques propis d’una ciència o una branca del saber, per a l’exercici de les quals, per la pròpia naturalesa o per exigència legal, cal estar en possessió d’un títol oficial d’estudis acadèmics especialitzats reconegut al Principat d’Andorra.

Modificat per l’article 3 de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.


Article 3. Règim d’exercici Image

Les professions titulades poden ser col·legiades o no, sense perjudici de l’exercici del dret d’associació. Són professions col·legiades les que, d’acord amb la Llei, queden integrades en una organització col·legial.

Són professions associades les que, d’acord amb la normativa vigent, queden integrades en una associació professional.

Mostra redacció anterior, vigent del 12/06/2008 al 04/02/2014
Article 3. Règim d’exercici

Les professions liberals poden ser col·legiades o no, sens perjudici de l’exercici del dret d’associació. Són professions col·legiades aquelles que, d’acord amb la Llei, queden integrades en una organització col·legial.

Són professions associades les que, d’acord amb la normativa vigent, queden integrades en una associació professional.

Modificat per l’article 4 de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.


Títol II. Exercici de les professions titulades Image

Mostra redacció anterior, vigent del 12/06/2008 al 04/02/2014
Títol II. Exercici de les professions liberals

Modificat l’enunciat del títol per l’article 5 de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.


Article 4. Exercici professional Image

1. L’exercici professional titulat es defineix, als efectes d’aquesta Llei, com la prestació al públic, normalment remunerada, dels serveis propis d’una activitat o professió. La dita prestació es pot dur a terme per compte propi o per compte aliè, tant en l’àmbit de l’Administració pública com en el sector privat. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén l’Administració pública en els termes que indica l’article 13 del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.

2. L’exercici professional titulat es regeix pel marc general establert per aquesta Llei i per les normes particulars que regulen cada professió.

Mostra redacció anterior, vigent del 12/06/2008 al 04/02/2014
Article 4. Exercici professional

1. L’exercici professional liberal es defineix, als efectes d’aquesta Llei, com la prestació al públic, normalment remunerada, dels serveis propis d’una activitat o professió. Dita prestació es pot dur a terme per compte propi o per compte aliè, tant en l’àmbit públic com en el sector privat.

2. L’exercici professional liberal es regeix pel marc general establert per aquesta Llei i per les normes particulars que regulen cada professió.

Modificat per l’article 6 de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.


Article 5. Accés a l’exercici Image Image Image Image

1. Per obtenir l’autorització d’exercici d’una professió titulada cal complir els requisits següents:

a) Estar en possessió de la nacionalitat andorrana o acreditar la residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra o, en el cas que l’exercici professional titulat es desenvolupi, exclusivament, per compte aliè, acreditar que es disposa d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent.
b) Estar en possessió del títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior andorrà o reconegut al Principat d’Andorra i exigit per a l’exercici de la professió.
c) Complir, si escau, les altres condicions habilitants legalment establertes, com ara l’assoliment d’una formació pràctica prèvia o l’obtenció d’una acreditació de capacitació.
d) Estar en possessió d’un diploma oficial de llengua catalana de nivell B2 emès pel Govern d’Andorra, o d’un títol, diploma o certificat equivalent degudament reconegut pel Govern d’Andorra. La normativa sectorial aplicable a l’exercici de cada professió titulada pot establir un nivell superior al previst en aquesta lletra, que ha de ser necessari i proporcional a l’activitat exercida en virtut de la professió titulada de què es tracti.


2. L’obtenció de l’autorització d’exercici d’una professió titulada per part de persones físiques amb residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra o que disposen d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent, i que no disposen de la nacionalitat andorrana, està subjecta al tracte de reciprocitat que permeti l’exercici efectiu de la professió titulada als nacionals andorrans en l’estat del qual és nacional la persona sol·licitant.

La persona sol·licitant ha de provar que es compleix el requisit de reciprocitat, excepte si és nacional d’un estat amb el qual el Principat d’Andorra ha signat i ratificat un conveni en matèria d’entrada, circulació, sojorn i establiment. La prova que es compleix aquest requisit pot efectuar-se a través de qualsevol tipus de document oficial emès per un organisme públic de l’estat del qual és nacional la persona sol·licitant.

3. L’obtenció de l’autorització d’exercici d’una professió titulada per part de persones físiques amb residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra o que disposen d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent, i que no disposen de nacionalitat andorrana, no està subjecta al tracte de reciprocitat esmentat anteriorment quan es compleix un dels requisits següents:

a) Estar en possessió d’un títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior emès per l’Estat andorrà i exigit per a l’exercici de la professió.
b) Haver residit de forma efectiva i permanent a Andorra durant un període mínim de vint anys a la data de l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
c) Que l’exercici de la professió titulada es realitzi exclusivament per compte aliè.


4. Per a l’exercici professional titulat que es desenvolupi, exclusivament, per compte de l’Administració pública, no és necessària l’obtenció de l’autorització d’exercici referida en aquest article, sense perjudici del que disposa l’article 16, apartat 2.

5. La resolució del ministeri competent en matèria de professions titulades mitjançant la qual s’autoritza l’exercici d’una professió titulada s’ha d’inscriure al Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals. El ministeri l’ha de notificar al col·legi o a l’associació corresponent a la professió autoritzada i, en cas que no n’hi hagi, al Consell de Col·legis Professionals. Aquesta resolució és susceptible de ser objecte de recurs pel col·legi o l’associació professional esmentats i, en cas que no n’hi hagi, pel Consell de Col·legis Professionals.

6. L’autorització d’exercici d’una professió titulada es pot revocar d’ofici, en cas de pèrdua de l’autorització d’immigració, i de conformitat amb el procediment que s’estableixi reglamentàriament. La revocació comporta la baixa automàtica del Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, així com dels altres registres la inscripció als quals sigui obligatòria segons la normativa sectorial aplicable, i s’ha de comunicar al col·legi professional corresponent en cas d’existir.

Mostra redacció anterior, vigent del 21/02/2019 al 21/06/2023
Article 5. Accés a l’exercici

1. Per obtenir l’autorització d’exercici d’una professió titulada cal complir els requisits següents:

a) Estar en possessió de la nacionalitat andorrana o acreditar la residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra o, en el cas que l’exercici professional titulat es desenvolupi, exclusivament, per compte aliè, acreditar que es disposa d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent.
b) Estar en possessió del títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior andorrà o reconegut al Principat d’Andorra i exigit per a l’exercici de la professió.
c) Complir, si escau, les altres condicions habilitants legalment establertes, com ara l’assoliment d’una formació pràctica prèvia o l’obtenció d’una acreditació de capacitació.
d) En el cas de les professions sanitàries, haver obtingut la inscripció en el Registre de Professionals Sanitaris del ministeri encarregat de la salut.


2. L’obtenció de l’autorització d’exercici d’una professió titulada per part de persones físiques amb residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra o que disposen d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent, i que no disposen de nacionalitat andorrana, està subjecta al tracte de reciprocitat que permeti l’exercici efectiu de la professió titulada als nacionals andorrans en l’estat del qual és nacional el sol·licitant.

3. L’obtenció de l’autorització d’exercici d’una professió titulada per part de persones físiques amb residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra o que disposen d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent, i que no disposen de nacionalitat andorrana, no està subjecta al tracte de reciprocitat esmentat anteriorment quan es compleix un dels requisits següents:

a) Estar en possessió d’un títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior emès per l’Estat andorrà i exigit per a l’exercici de la professió.
b) Haver residit de forma efectiva i permanent a Andorra durant un període mínim de vint anys a la data de l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
c) Que l’exercici de la professió titulada es realitzi exclusivament per compte aliè.


4. Per a l’exercici professional titulat que es desenvolupi, exclusivament, per compte de l’Administració pública, no és necessària l’obtenció de l’autorització d’exercici referida en aquest article, sense perjudici del que disposa l’article 16, apartat 2.

5. La resolució del ministeri encarregat de la justícia mitjançant la qual s’autoritza l’exercici d’una professió titulada s’ha de notificar al col·legi o a l’associació corresponent a la professió autoritzada, en cas que existeixi. Aquesta resolució és susceptible de ser recorreguda per part del col·legi o l’associació professional esmentat.

Modificada la lletra d) de l'apartat 1 i els apartats 2 i 5 i afegit un apartat 6 per l’article 1 de la Llei 40/2022, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis professionals.


Mostra redacció anterior, vigent del 05/02/2014 al 20/02/2019
Article 5. Accés a l’exercici

1. Per obtenir l’autorització d’exercici d’una professió titulada cal complir els requisits següents:

a) Estar en possessió de la nacionalitat andorrana o acreditar la residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra o, en el cas que l’exercici professional titulat es desenvolupi, exclusivament, per compte aliè, acreditar que es disposa d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent.
b) Estar en possessió del títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior andorrà o reconegut al Principat d’Andorra i exigit per a l’exercici de la professió.
c) Complir, si escau, les altres condicions habilitants legalment establertes, com ara l’assoliment d’una formació pràctica prèvia o l’obtenció d’una acreditació de capacitació.
d) En el cas de les professions sanitàries, haver obtingut la inscripció en el Registre de Professionals Sanitaris del ministeri encarregat de la salut.


2. L’obtenció de l’autorització d’exercici d’una professió titulada per part de persones físiques amb residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra o que disposen d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent, i que no disposen de nacionalitat andorrana, està subjecta al tracte de reciprocitat que permeti l’exercici efectiu de la professió titulada als nacionals andorrans en l’estat del qual és nacional el sol·licitant.

3. L’obtenció de l’autorització d’exercici d’una professió titulada per part de persones físiques amb residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra o que disposen d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent, i que no disposen de nacionalitat andorrana, no està subjecta al tracte de reciprocitat esmentat anteriorment quan es compleix un dels requisits següents:

a) Estar en possessió d’un títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior emès per l’Estat andorrà i exigit per a l’exercici de la professió.
b) Haver residit de forma efectiva i permanent a Andorra durant un període mínim de vint anys a la data de l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
c) Que l’exercici de la professió titulada es realitzi exclusivament per compte aliè.


4. Per a l’exercici professional titulat que es desenvolupi, exclusivament, per compte de l’Administració pública, no és necessària l’obtenció de l’autorització d’exercici referida en aquest article, sense perjudici del que disposa l’article 16, apartat 2.

Addicionat un nou apartat 5 per l’article 1 de la Llei 5/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals.


Mostra redacció anterior, vigent del 19/07/2012 al 04/02/2014
Article 5. Accés a l’exercici

1. Per accedir a l’exercici d’una professió liberal cal complir els següents requisits:

a) requisits de nacionalitat o residència: tenir la nacionalitat andorrana o acreditar la residència efectiva i permanent al Principat.
Les autoritzacions per a l’exercici d’una professió liberal al Principat d’Andorra per part de persones físiques amb residència efectiva i permanent a Andorra i que no disposin de nacionalitat andorrana estan subjectes al tracte de reciprocitat que permeti l’exercici efectiu de la professió liberal als nacionals andorrans en l’estat d’origen del sol·licitant.
b) requisits de titulació: estar en possessió del títol oficial andorrà o reconegut al Principat d’Andorra exigit per a l’exercici de la professió.
c) altres requisits: complir, si escau, les altres condicions habilitants legalment establertes.


2. Per a gaudir de l’accés a l’exercici d’una professió liberal cal disposar de la corresponent autorització habilitant emesa pel Govern i satisfer les obligacions registrals establertes al títol V.

3. És requisit indispensable per a l’exercici de les professions col·legiades la incorporació al col·legi del qual es pretengui exercir la professió.

4. L’accés a l’exercici professional col·legiat pot quedar condicionat, si així ho estableix una llei i en els termes en què aquesta ho disposi, a una formació pràctica prèvia i a l’obtenció d’una acreditació de capacitació.

5. Els professionals liberals no sotmesos a l’obligació de col·legiar-se poden constituir-se en associacions professionals d’acord amb el que preveu el títol IV. L’exercici de la professió no està condicionat a la incorporació en una associació professional.

Modificat per l’article 7 de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.


Mostra redacció anterior, vigent del 12/06/2008 al 18/07/2012
Article 5. Accés a l’exercici

1. Per accedir a l’exercici d’una professió liberal cal complir els següents requisits:

a) requisits de nacionalitat o residència: estar en possessió de la nacionalitat andorrana o acreditar un període mínim de vint anys de residència efectiva i ininterrompuda al Principat d’Andorra, llevat dels casos en què els tractats internacionals estableixin un termini inferior.
b) requisits de titulació: estar en possessió del títol oficial andorrà o reconegut al Principat d’Andorra exigit per a l’exercici de la professió.
c) altres requisits: complir, si escau, les altres condicions habilitants legalment establertes.


2. Per a gaudir de l’accés a l’exercici d’una professió liberal cal disposar de la corresponent autorització habilitant emesa pel Govern i satisfer les obligacions registrals establertes al títol V.

3. És requisit indispensable per a l’exercici de les professions col·legiades la incorporació al col·legi del qual es pretengui exercir la professió.

4. L’accés a l’exercici professional col·legiat pot quedar condicionat, si així ho estableix una llei i en els termes en què aquesta ho disposi, a una formació pràctica prèvia i a l’obtenció d’una acreditació de capacitació.

5. Els professionals liberals no sotmesos a l’obligació de col·legiar-se poden constituir-se en associacions professionals d’acord amb el que preveu el títol IV. L’exercici de la professió no està condicionat a la incorporació en una associació professional.

Modificada la lletra a de l’apartat 1 per la disposició addicional primera de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.


Article 5 bis. Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades Image Image

1. El Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades és un òrgan consultiu la missió del qual és emetre un informe preceptiu sobre la concurrència dels requisits per obtenir l’autorització d’exercici de la professió titulada sol·licitada per la persona interessada, prevista a l’article 5. L’informe del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades no és vinculant, excepte pel que respecta al reconeixement professional del títol de formació, en els termes que preveu l’apartat 4 de l’article 5 ter.

2. La composició, el nomenament i la substitució dels membres, la constitució, la designació i la durada dels càrrecs, la convocatòria, el quòrum i la presa de decisions del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades es regulen per reglament.

En tot cas és membre, amb dret de vot, del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades un representant del col·legi professional corresponent a la professió titulada sol·licitada i, en cas que no n’hi hagi, un representant del Consell de Col·legis Professionals.

Mostra redacció anterior, vigent del 05/02/2014 al 21/06/2023
Article 5 bis. Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades

1. El Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades és un òrgan consultiu la missió del qual és emetre un informe, preceptiu i no vinculant, sobre la concurrència dels requisits per obtenir l’autorització d’exercici de la professió titulada sol·licitada per la persona interessada.

2. La composició, el nomenament i la substitució dels membres, la constitució, la designació i la durada dels càrrecs, la convocatòria, el quòrum i la presa de decisions del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades es regulen per reglament.

Modificat per l’article 2 de la Llei 40/2022, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis professionals.


Mostra redacció anterior, vigent del 12/06/2008 al 04/02/2014
(Sense contingut)

Introduït per l’article 8 de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.


Article 5 ter. Reconeixement dels títols de formació Image

1. Els títols acadèmics oficials d’estudis d’ensenyament superior que no hagin estat emesos per l’Estat andorrà han de ser objecte del reconeixement acadèmic corresponent per part del ministeri encarregat de l’ensenyament superior i del reconeixement professional per part del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades.

No obstant això, no és necessari el reconeixement professional per part del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades en el cas d’exercici d’una professió titulada sota la modalitat de curta durada.

2. S’entén per reconeixement acadèmic l’acreditació oficial del valor d’una qualificació estrangera d’ensenyament superior mitjançant l’equivalència amb un dels nivells que estableix el Marc andorrà de qualificacions (MAQ) i, per reconeixement professional, l’acreditació oficial del valor d’una qualificació estrangera d’ensenyament superior per accedir a l’exercici d’una professió.

3. El representant del col·legi professional davant el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades o, si escau, del Consell de Col·legis Professionals s’ha de pronunciar de forma particular sobre el reconeixement professional del títol de formació. Aquest pronunciament no és vinculant per al Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades.

No obstant això, quan la decisió final del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades difereix de la posició expressada pel representant del col·legi professional o, si escau, del Consell de Col·legis Professionals, l’informe que el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades tramet al ministeri competent en matèria de professions titulades ha d’indicar i desenvolupar els arguments que fonamenten la seva decisió pel que respecta al reconeixement professional del títol de formació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.