LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament de formulació dels comptes anuals consolidats


Exposició de motius

La Llei 30/2007 del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, va establir en el capítol quart la delimitació del perímetre de consolidació que, basant-se en el sistema establert per la setena directiva comunitària en matèria comptable, introdueix l’obligació de consolidació, no sols dels grups verticals sinó també dels denominats grups horitzontals, quan el control de les societats filials que integren un mateix grup de societats correspongui a una o diverses persones, físiques o jurídiques, que actuen conjuntament, establint el deure de formular, en el termini màxim de sis mesos des del tancament, els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats.

A més, la Llei mostrava de manera inequívoca la seva voluntat d’aproximació a les pràctiques imperants en matèria comptable, especialment pel que fa a l’entorn socioeconòmic més proper, el de la Unió Europea, en demanar al Govern que, en exercir aquesta habilitació normativa, prengués en consideració les normes internacionals de comptabilitat (NIIF-UE). Aquesta voluntat quedava reafirmada en proclamar, dins els principis que han de regir la comptabilitat dels empresaris, el caràcter subsidiari de les normes internacionals de comptabilitat (NIIF-UE), en tot allò no regulat per les disposicions andorranes en matèria comptable.

El Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Decret de 23 de juliol del 2008, estableix en el seu Capítol Preliminar que, en els casos en què una qüestió no estigui regulada expressament en les disposicions andorranes vigents en matèria comptable, s’han d’aplicar els criteris establerts a les normes internacionals de comptabilitat i a les normes internacionals d’informació financera (NIC i NIIF). En aquest sentit, i a títol indicatiu, les normes internacionals de comptabilitat i les normes internacionals d’informació financera (NIC i NIIF) seran d’aplicació a combinacions de negocis, operacions entre empreses del grup i negocis conjunts. L’aplicació per part de l’empresari de qualsevol criteri establert en les normes internacionals de comptabilitat i en les normes internacionals d’informació financera (NIC i NIIF) s’haurà d’indicar en l’apartat de Normes de registre i valoració de la Memòria. També s’haurà de desenvolupar en la Memòria els corresponents desglossaments previstos en les NIC i NIIF.

L’objectiu d’aquestes Normes de Consolidació és, d’una banda, facilitar els processos comptables a les empreses andorranes que consoliden aplicant els reglaments de la Comissió Europea, establint a nivell individual unes normes comptables amb un elevat grau d’harmonització amb les europees i, en segon lloc, posar a disposició dels grups andorrans que no optin per a l’aplicació dels esmentats reglaments europeus unes normes de consolidació compatibles en l’essencial amb les internacionals, amb la finalitat de contribuir a una aplicació gradual de les esmentades normes i que pugui realitzar-se sense dificultats.

Aquestes Normes de Consolidació s’estructuren en les parts següents:

- Subjectes de la consolidació.
- Obligació de consolidar, mètodes de consolidació i procediment de posada en equivalència.
- Mètode d’integració global.
- Mètode d’integració proporcional i procediment de posada en equivalència.
- Conversió de comptes anuals en moneda diferent de l’euro.
- Comptes anuals consolidats.

El capítol primer es defineix el grup de societats, la societat matriu, filial i associada, en sintonia amb la Llei 30/2007 de la comptabilitat dels empresaris i el Pla General de Comptabilitat.

El capítol segon regula l’obligació de consolidar, els mètodes de consolidació i el procediment de posada en equivalència.
LesLleis.com

En el capítol tercer, mètode d’integració global, s’aborden els aspectes més rellevants de la consolidació. El capítol III conté el règim del model comptable andorrà referit als comptes anuals consolidats construït sobre la base del sistema comptable establert en les directives comptables de la Unió Europea i d’acord amb les normes internacionals de comptabilitat i les normes internacionals d’informació financera (NIC i NIIF).

El capítol quart desenvolupa el mètode d’integració proporcional i el procediment de posada en equivalència o mètode de la participació.

El capítol cinquè de les normes contempla la conversió de comptes anuals en moneda estrangera.

Finalment, en el capítol sisè s’estableixen les normes d’elaboració dels comptes anuals consolidats en sintonia amb els criteris i models de presentació del Pla General de Comptabilitat. La informació que es demana a la memòria consolidada, des de la perspectiva del grup com a subjecte comptable, és la mateixa que s’exigeix en la memòria dels comptes anuals individuals. Addicionalment es demana informació sobre les partides específiques de la consolidació.

Consegüentment, a proposta del ministre d’Economia i Finances, el Govern, en la sessió del 28 de desembre del 2010, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament de formulació dels comptes anuals consolidats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.