LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament regulador de les prestacions d’invalidesa de la Seguretat Social (Text refós per LesLleis.com) Image


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte
Aquest Reglament concreta els requisits, determina els barems tècnics per a l’avaluació i regula el procediment per accedir a les prestacions d’invalidesa establertes al capítol cinquè, del títol II, del llibre tercer de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social.

Article 2.
Definicions
D’acord amb la Llei de la Seguretat Social i d’acord amb aquest Reglament, es defineixen els conceptes bàsics següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.