LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009


Exposició de motius

Aquest Decret modifica el Reglament aprovat per Decret el 13 de maig del 2009 als efectes de regular amb major detall les mesures de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme que, d’acord amb els estàndards internacionals, requereixen una previsió normativa explícita.

Entre altres qüestions, es regulen amb més detall les obligacions relatives a la identificació i verificació de clients i veritables drethavents ja aplicades en la seva majoria pels subjectes obligats, s’intensifica el règim de les mesures de diligència simplificada i es contemplen possibles contra mesures concretes relatives a territoris d’alt risc a requeriment de la UIF.
LesLleis.com

Amb aquesta modificació reglamentària Andorra reforça el seu compromís en la prevenció i repressió del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, mitjançant un procés d’adaptació constant de la seva legislació a l’evolució dels estàndards internacionals.

A proposta del ministre de Finances i del ministre de Justícia i Interior, i d’acord amb el Govern en la sessió del 18 de maig del 2011,

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.