LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret pel qual s’aprova l’addició d’una disposició transitòria al Reglament energètic en l’edificació


Exposició de motius

Vist els articles 15.2 i 16.2 a) del Reglament energètic en l’edificació, de l’1 d’octubre del 2010, en els quals s’estableix l’obligatorietat de disposar del carnet d’instal·lador energètic en vigor als instal·ladors de sistemes de producció tèrmica o elèctrica mitjançant la captació, l’aprofitament i l’ús de diverses fonts d’energia renovable i hidrocarburs, i a les empreses instal·ladores per exercir les activitats comercials de realització, ampliació modificació, reparació o manteniment de les instal·lacions o dels aparells afectats pel Reglament, respectivament;

Atès que el Reglament energètic en l’edificació no preveu el supòsit d’instal·ladors que actualment desenvolupen la seva activitat professional en empreses d’instal·lacions i manteniment de calefacció autoritzades i que no pretenen en un futur proper desenvolupar activitats altres que la instal·lació i el manteniment de sistemes de producció tèrmica amb hidrocarburs líquids;

Amb la finalitat que els instal·ladors que acreditin una activitat professional en una empresa d’instal·lacions i manteniment de calefacció del país autoritzada puguin continuar exercint l’activitat professional en l’àmbit exclusiu de la seva especialitat, sense tenir obligació d’acreditar altres coneixements que els d’instal·lació i manteniment de sistemes de producció tèrmica amb hidrocarburs líquids;

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 20 de juliol del 2011,

Decreta
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament energètic en l’edificació, amb l’addició de la disposició transitòria cinquena, que entrarà en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.