LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Sistema de garantia de dipòsits i inversions de les entitats bancàries andorranes

Amb l’aprovació de la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions les disposicions reglamentàries dictades en desenvolupament de la Llei 1/2011, del 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries continuaran vigents, en la mesura que no s’oposin a les disposicions de la Llei 20/2018, fins a l’entrada en vigor de noves disposicions reglamentàries que es puguin dictar en el desenvolupament d’aquesta Llei.


Exposició de motius

La Llei 1/2011, del 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries, estableix l’adhesió obligatòria de les entitats bancàries autoritzades a operar a Andorra i un sistema que garanteixi la confidencialitat dels clients, sotmès al control d’una Comissió de Gestió integrada per representants de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) i de l’Associació de Bancs Andorrans (ABA), com a entitat representativa de les entitats bancàries.

De conformitat amb el que estableix l’article 9 de la Llei de referència, la Comissió Gestora del Sistema de garantia de dipòsits i inversions de les entitats bancàries andorranes ha aprovat el seu Reglament d’organització i funcionament, que ha tramès al Govern perquè l’aprovi i el publiqui. En aquest sentit, aquest Reglament regula els principis d’actuació d’aquesta Comissió, les regles bàsiques de la seva organització i del seu funcionament i les normes de conducta aplicables als seus membres.

A proposta de la Comissió Gestora del Sistema de garantia de dipòsits i inversions de les entitats bancàries andorranes el Govern en la sessió del 9 de maig del 2012,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.