LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret pel qual s’aprova la modificació del Reglament d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ús d’habitatge d’Andorra


Exposició de motius

La crisi econòmica ha afectat de manera contundent el sector de la construcció en tota la seva amplitud. La rehabilitació es confirma com una resposta a l’escassa activitat d’aquest sector. Tot i això, els temors o la prudència frenen possibles iniciatives de rehabilitar alguns edificis.

Tot i la complexitat i la lentitud en la definició i la posada en funcionament dels procediments i mecanismes, les dos primeres convocatòries d’aquests ajuts a la rehabilitació han permès reafirmar la necessitat de continuar amb programes que incentivin aquestes millores del parc immobiliari existent.

Si bé és cert que el programa es limita actualment a edificis d’ús d’habitatge, és important continuar en aquesta línia en espera de poder ampliar el programa a la resta d’edificis, atès que els canvis que es facin a qualsevol edifici per millorar-ne l’eficiència i l’estalvi energètics, però també l’accessibilitat o l’habitabilitat, en definitiva, ens beneficien a tots.

Així doncs, tot i la voluntat del Govern de proposar, en breu, les modificacions legislatives necessàries per ampliar l’abast del programa a edificis amb altres usos, es proposa aportar certes millores, que es consideren urgents, per tal que ja siguin aplicables en la propera convocatòria.

Entre les principals millores cal destacar la incorporació de les subvencions per a les actuacions d’instal·lació d’energies renovables, que fins ara havia gestionat el Ministeri d’Economia i Territori des de la seva àrea encarregada de l’energia. Aquesta incorporació permet que aquests tipus d’actuacions puguin accedir tant a les subvencions com als préstecs privilegiats mitjançant un únic tràmit.
LesLleis.com

D’altra banda, s’incorpora un import màxim de subvenció de 50.000 euros per edificació i convocatòria per tal de garantir que pugin beneficiar-se d’aquest programa un major nombre de projectes.

Pel que fa les actuacions destinades a millorar l’eficiència energètica tant en habitatges particulars com en edificis, ja siguin unifamiliars o plurifamiliars, el conjunt de l’element rehabilitat haurà de complir les exigències que estableix el Reglament energètic en l’edificació, la qual cosa garantirà que la millora sigui substancial.

Amb relació a les actuacions no protegibles recollides en els articles 4 i 13 del Reglament, es detalla que no entraran en l’àmbit d’aquest programa les actuacions que es facin en aplicació d’una normativa vigent; també s’especifica que no són protegibles les actuacions que consisteixin en l’acabament interior d’una estructura existent, ni les que representin el buidat i la reconstrucció d’un habitatge. Les actuacions que afecten edificis que integren el patrimoni cultural podran obtenir els ajuts sempre que respectin el caràcter, la naturalesa i l’autenticitat de l’edifici, i hagin rebut l’autorització del Ministeri de Cultura.

Davant la dificultat que suposa per a les comunitats de propietaris que tots els copropietaris presentin la documentació necessària per tramitar els ajuts, tot i disposar de l’acord adoptat amb la majoria requerida per efectuar les obres, s’introdueix la possibilitat d’atorgar només els ajuts corresponents a la part proporcional de les unitats immobiliàries per les quals es completi tota la documentació.

Entre les modificacions menors aportades es milloren alguns redactats per adaptar-los a la realitat, com és el cas de de les actuacions de rehabilitació d’instal·lacions elèctriques i la necessitat d’aportar certa informació també en format digital.

També s’incorpora la necessitat de presentar un reportatge fotogràfic abans i després de la rehabilitació que facilitarà la tasca de la Comissió Tècnica de Rehabilitació en la valoració i avaluació dels projectes.

Per fer més difusió d’aquest programa, es modifica la lletra i de l’article 32 per incorporar la possibilitat que el Departament d’Habitatge faciliti el material publicitari per fer constar el suport del Govern, mitjançant el programa Renova, durant l’execució de les obres.

També es modifica l’article 35, relatiu a la composició de la Comissió Tècnica de Rehabilitació, amb la incorporació d’un representant de la recentment creada Oficina de l’Energia, i se n’adapta el redactat a la realitat, vist que els col·legis d’enginyers i d’enginyers tècnics hi nomenen un representant cadascun.

Finalment es modifica la redacció de la disposició transitòria de manera que les obres iniciades durant el darrer trimestre de l’any anterior puguin sol·licitar els ajuts, sempre que encara no estiguin finalitzades, per garantir així la continuïtat entre les diferents convocatòries anuals.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 13 de març del 2013, aprova la modificació del Reglament d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’ús d’habitatge d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.