LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador del Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat, destinat als àmbits administratius de l’Administració general i de l’Administració de justícia


Exposició de motius

Des dels inicis de la crisi econòmica, s’han impulsat diverses mesures per fomentar l’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica i amb l’objectiu comú de minimitzar l’impacte de la pèrdua de llocs de treball.
LesLleis.com

La desproporció creixent entre el nombre de desocupats inscrits en situació de recerca al Servei d’Ocupació i el reduït nombre d’ofertes de llocs de treball es palesa mensualment en les estadístiques que s’elaboren. Per aquest motiu el Govern va preveure per a l’any 2013 diversos programes de polítiques actives d’ocupació en els sectors privat i públic, amb un increment important de les partides pressupostàries corresponents, amb la finalitat de pal·liar les dificultats evidents de la manca de feina.

En execució de les polítiques actives d’ocupació previstes per a l’any 2013 en el sector privat mitjançant sengles decrets del 23 de gener del 2013, el Govern va aprovar els reglaments reguladors del Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa i del Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats.

Una vegada aprovats els dos programes per al sector privat, aquest Reglament regulador del Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat, destinat als àmbits administratius de l’Administració general i de l’Administració de justícia, obeeix a la voluntat del Govern de seguir endegant nous programes en benefici de la col·lectivitat que permetin pal·liar temporalment però de manera àgil i immediata els efectes de la crisi en espera que es reactivi l’economia, atesos els bons resultats dels programes vigents durant l’any 2012.

El Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat destinat als àmbits administratius de l’Administració general i de l’Administració de justícia es desenvolupa en el marc del que preveu l’article 2.2.e) de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, que inclou el desenvolupament de programes d’inserció sociolaboral activa.

El capítol primer d’aquest Reglament conté les disposicions generals, estableix els objectius específics del Programa i el règim jurídic, i identifica els subjectes beneficiaris i destinataris i els beneficis associats.

El capítol segon enumera les activitats subvencionables, l’import de la retribució, la durada del contracte especial, el règim de concurrència i d’incompatibilitat, el període de vigència del Programa, les obligacions dels beneficiaris i dels destinataris del Programa, i les causes concretes de revocació dels beneficis associats al Programa.

Finalment, el capítol tercer determina els criteris de valoració de les sol·licituds que s’adrecin per beneficiar-se de les línies de subvenció establertes, i el procediment de seguiment i de control de les subvencions atorgades.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 20 de març del 2013,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.