LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament sobre la detecció de triquines en les carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l’autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l’exercici de l’art de la caça, del 28 de setembre del 2005;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 25 de juliol del 2012;

S’ha constatat a la pràctica la conveniència de fer certes modificacions de caràcter tècnic al Reglament d’aplicació de la Llei de caça perquè sigui més operatiu i adequat a la realitat de les espècies caçables. Aquestes modificacions afecten alguns articles dels capítols tercer i sisè. Per aquests motius es considera necessari aprovar el Reglament d’aplicació de la Llei de caça.
LesLleis.com

Les modificacions del capítol tercer fan referència a les espècies caçables i se suprimeix el conill de la llista de les espècies que es poden caçar amb limitacions de captura i de transport. La situació poblacional del conill (Oryctolagus cuniculus) al nostre territori en fa inviable qualsevol aprofitament cinegètic.

Les modificacions del capítol sisè comporten que per a la regulació de les espècies caçables regulables, i en concret de la població de porcs senglars que causin danys, es podran autoritzar tirs nocturns amb acompanyament o sense per part del personal de l’Administració. Per altra banda, i pel canvi de modalitat mencionat, se suprimeixen els articles que fan referència a la necessitat de disposar d’una llicència especial de caça nocturna del porc senglar i al sorteig per a les autoritzacions de tirs nocturns.

Aquest Reglament deroga el Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 25 de juliol del 2012, i s’aprova íntegrament per motius de seguretat jurídica.

A proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del dia 5 de juny del 2013, decreta:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.