LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret


Exposició de motius

Des dels inicis de la crisi econòmica, s’han impulsat diverses mesures per fomentar l’ocupació i millorar l’ocupabilitat del treballador sense feina, que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica i amb l’objectiu comú de minimitzar l’impacte de la pèrdua de llocs de treball.

En execució de les polítiques actives d’ocupació previstes per a l’any 2014 en el sector privat mitjançant sengles decrets del 19 de febrer del 2014, el Govern va aprovar els reglaments reguladors del Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa i del Programa per al foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats.

Una vegada aprovats els dos programes per al sector privat, aquest Reglament regulador del Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat, destinat als àmbits organitzatius de l’Administració general i de l’Administració de justícia, obeeix a la voluntat del Govern de seguir endegant els programes en benefici de la col·lectivitat, ja que permeten pal·liar temporalment però de manera àgil i immediata els efectes de la crisi en espera que es reactivi l’economia, atesos els bons resultats dels programes vigents durant l’any 2013 i la unànime valoració positiva de les parts beneficiàries i destinatàries dels mateixos programes.

La conjuntura econòmica desfavorable ha provocat en el nostre país una pèrdua important de llocs de treball i, en conseqüència, les condicions personals, familiars i econòmiques de nombrosos treballadors desocupats han esdevingut insostenibles. Considerant que la societat ha de ser solidària amb les persones que, mitjançant el seu treball, han contribuït al creixement del nostre país, també cal preveure mesures que reforcin les que es puguin dur a terme en el sector privat i garanteixin a totes les persones que han perdut la feina a causa de la crisi els recursos econòmics necessaris per sostenir la família, mantenir la cobertura sanitària i atendre les necessitats bàsiques durant un període de temps.

Aquest és l’objectiu que es pretén assolir amb aquest Programa i per aquesta raó els programes successius han previst la contractació temporal durant 6 mesos de treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca, amb la finalitat de pal·liar les dificultats evidents de la manca de feina i possibilitar que el màxim de treballadors estiguin actius laboralment i, ensems, assolir que la prestació del seu treball aporti un benefici a la col·lectivitat. En aquest Programa s’ha previst que, en supòsits excepcionals, quan el Servei d’Ocupació no disposi de perfils adequats suficients per proposar altres candidats que els ja contractats amb anterioritat, es pugui, després d’un contracte de sis mesos, contractar la persona seleccionada per un altre període de sis mesos addicionals.

El Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat destinat als àmbits organitzatius de l’Administració general i de l’Administració de justícia es desenvolupa en el marc del que preveu l’article 2.2.e de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, que inclou el desenvolupament de programes d’inserció sociolaboral activa.

El capítol primer d’aquest Reglament conté les disposicions generals, estableix els objectius específics del Programa i el règim jurídic, i identifica els subjectes beneficiaris i destinataris i els beneficis associats.

El capítol segon enumera les activitats subvencionables, l’import de la retribució, la durada del contracte especial, el règim de concurrència i d’incompatibilitat, el període de vigència del Programa, les obligacions dels beneficiaris i dels destinataris del Programa, i les causes concretes de revocació dels beneficis associats al Programa.

Finalment, el capítol tercer determina els criteris de valoració de les sol·licituds que s’adrecin per beneficiar-se de les línies de subvenció establertes, i el procediment de seguiment i de control de les subvencions atorgades.
LesLleis.com

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 12 de març del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.