LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada


Exposició de motius

El Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada acompleix el mandat contingut en la disposició final tercera (Llei 28/2013) del Decret legislatiu del 26 de febrer del 2014 pel qual es publica el text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

La Llei 28/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, modificada per la Llei 4/2008, del 15 de maig; per la Llei 93/2010, del 16 de desembre, i per la Llei 10/2012, del 21 de juny, introdueix canvis substancials en les normes que regulen la constitució, el funcionament i l’extinció d’aquestes societats.

Algunes de les disposicions de la Llei 28/2013, del 19 de desembre, afecten el fins ara vigent Reglament del Registre de Societats Mercantils, motiu pel qual la disposició final tercera de la Llei encarrega al Govern que aprovi les modificacions necessàries per fer-lo conforme a la Llei esmentada.

L’àmbit d’aplicació del fins ara vigent Reglament del Registre de Societats Mercantils s’amplia en preveure les regles que han de disciplinar les valoracions de les aportacions no dineràries per part dels experts independents, o el dipòsit i la liquidació de les taxes d’inscripció que amb l’aplicació de la Llei han de portar a terme els fedataris públics.

Aquesta ampliació exigeix, per a una major seguretat jurídica, derogar l’actual norma reglamentària i substituir-la per una de nova que, en previsió que les disposicions de l’anterior Reglament no es modifiquin, incorpori totes les modificacions derivades de l’aplicació de la Llei 28/2013, del 19 de desembre, esmentada més amunt.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 16 d’abril del 2014, ha aprovat aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.