LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament d’ajuts a l’estudi (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions comunes

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és fer el desplegament reglamentari de la Llei 9/2014 d’ajuts a l’estudi i, consegüentment, concretar els procediments i els criteris específics que han de regular l’atorgament d’aquests ajuts.
Article 2. Residència a Andorra i situació familiar de la persona sol·licitant

1. A l’efecte de la normativa reguladora del sistema d’ajuts a l’estudi, es considera que una persona està legalment establerta a Andorra quan ella o un dels seus pares o tutors o ambdós, si és menor d’edat, resideix al Principat d’Andorra de manera permanent i efectiva.

2 Pel que fa als ajuts a l’estudi de l’ensenyament superior, el període mínim de residència efectiva requerida per poder obtenir un ajut és de tres anys consecutius just abans de la sol·licitud.
Article 3. Situació econòmica de la persona sol·licitant

A l’efecte dels ajuts a l’estudi, regulats per la Llei 9/2014 d’ajuts a l’estudi i per aquest Reglament, es considera que la família de la persona sol·licitant o aquesta persona es troben en una situació que possibilita l’obtenció d’un ajut a l’estudi si el conjunt dels ingressos, calculats segons es disposa a l’article 25 d’aquest Reglament, se situa per sota dels llindars que es determinin en cada convocatòria anual d’ajuts a l’estudi.
Article 4. Criteris personals

A l’efecte del que preveu la normativa reguladora dels ajuts a l’estudi, els criteris personals són els que fan referència a la situació personal del sol·licitant independentment de la seva situació socioeconòmica. Aquests criteris són ser orfe de pare i mare i/o haver estat declarada com a persona amb discapacitat. Les persones que són orfes de pare i mare, les persones tutelades pel Govern d’Andorra i les declarades com a discapacitades amb un grau igual o superior al 66% (tercer grau) tenen dret a percebre un ajut, sempre que compleixin els criteris acadèmics establerts en aquest Reglament.
Article 5. Criteris de matriculació

1. Els estudiants que es vulguin beneficiar d’un ajut a l’estudi han de complir els requisits següents:

a) En ensenyaments de batxillerat i formació professional presencials, l’estudiant s’ha de matricular de totes les assignatures del curs.
b) En ensenyaments universitaris de primer i segon cicle presencials, l’estudiant s’ha de matricular de la totalitat dels crèdits previstos per al curs, semestre o quadrimestre.
c) En ensenyaments de batxillerat i de formació professional a distància, l’estudiant s’ha de matricular a un mínim de 4 assignatures anuals.
d) En ensenyaments universitaris de primer i segon cicle a distància, l’estudiant s’ha de matricular a un mínim de 24 crèdits anuals.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.