LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament per a l’exercici del dret de vot per dipòsit judicial per correu


Exposició de motius

L’objecte d’aquest Reglament és el desplegament de l’article 33 bis introduït per la Llei 7/2014 a la Llei 28/2007, del 22 de novembre, que aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.

En espera de la regulació del vot electrònic com a modalitat de vot més adaptada a les característiques de la societat de la informació, el vot per dipòsit judicial per correu s’ha establert com una especificitat del vot per dipòsit judicial, que aquest Reglament desplega amb l’objectiu de facilitar l’exercici del dret de vot de les persones que compleixen els requisits establerts en el paràgraf següent.

Atesa la transitorietat necessària d’aquest sistema, s’ha considerat oportú prioritzar un mecanisme que doni resposta a les dificultats reals per exercir el dret de vot d’uns grups determinats de població i que alhora comporti la implantació d’un procediment senzill. Per aquesta raó, la possibilitat de votar per correu s’adreça a les persones que resideixen a l’estranger i estan inscrites en aquesta qualitat al Registre Electoral, i a les que estudien o treballen a l’estranger de manera temporal.

La regulació reglamentària que s’estableix té l’objectiu d’afavorir al màxim l’exercici del dret de vot als ciutadans descrits que manifestin la seva voluntat de fer servir aquesta especificitat del vot per dipòsit judicial. Aquesta finalitat explica la simplicitat del sistema i dels tràmits necessaris per garantir-ne el correcte desenvolupament.

Ateses les consideracions precedents, el Govern, en la sessió del 26 de novembre del 2014, ha aprovat aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.