LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus perillosos


Exposició de motius

El 13 de juliol del 2005 el Govern va publicar el Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos, amb l’objectiu de garantir una gestió correcta dels residus perillosos, i va establir les normes i els mecanismes que s’havien de complir a fi de controlar totes les etapes de la gestió dels residus perillosos, des de la producció fins al tractament final, sense perjudici d’altra normativa aplicable, com per exemple la legislació vigent en matèria de seguretat industrial o en matèria de prevenció de riscos laborals.

Aquest Reglament desenvolupa els articles 1 i 18 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus, d’acord amb les directrius i els criteris establerts per la normativa de la Unió Europea.

El 18 de novembre del 2009 el Govern va aprovar el Decret de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus perillosos per modificar-ne l’article 4 amb vista a definir les persones físiques o jurídiques que s’han d’inscriure al Registre de Productors de Residus Perillosos i evitar el procediment d’inscripció a activitats que no ho requereixen; l’article 9 per preveure la possibilitat d’instal·lar tancs amb doble paret per a l’emmagatzematge de residus líquids perillosos sense que sigui necessari instal·lar-hi cubetes de seguretat; i l’article 15 per adequar el transport de residus perillosos a la normativa vigent, després de l’entrada en vigor a Andorra, el 9 d’abril del 2009, de l’Acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) i corregir l’errata de l’apartat 7 de l’article 12.

Seguint la voluntat de simplificació constant dels procediments de l’Administració iniciats amb la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, es creu convenient modificar el contingut del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus perillosos per incorporar-hi, entre d’altres, l’ús de les noves tecnologies. Així, se substitueix el tràmit administratiu de sol·licitud d’inscripció al Registre de Productors de Residus Perillosos per una inscripció d’ofici i es facilita el procés de declaració anual de residus mitjançant un sistema d’informació telemàtic. També es facilita un nou format per al número d’identificació de productor de residus perillosos, que coincidirà amb el de Registre de Comerç i Indústria precedit de les lletres PRP.

Aquestes modificacions garanteixen els requisits de la normativa europea en matèria de residus. Particularment, a l’article 17 de la Directiva 2008/98/CE es preveu que els estats controlin la producció, la recollida i el transport dels residus perillosos, així com el seu emmagatzematge i tractament, amb la finalitat de protegir la salut humana i el medi ambient, i s’hi inclouen les mesures per garantir la traçabilitat des de la producció fins a la destinació final i el control dels residus perillosos, d’acord amb els registres exigits a l’article 35 de la mateixa Directiva per a aquesta tipologia de residus.

Consegüentment, a proposta del ministeri responsable del medi ambient, el Govern, en la sessió del 10 de desembre del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Reglament és garantir que les activitats de recollida, de transport i d’emmagatzematge provisional de residus perillosos es realitzin protegint la salut de les persones i el medi ambient.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.