LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de gestors de residus (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte definir les obligacions dels gestors públics o privats de residus i les característiques de transport i emmagatzematge dels residus; establir i regular el Registre de Gestors Privats de Residus del Principat d’Andorra; definir els procediments i les condicions necessaris per obtenir la preceptiva autorització de gestor privat de residus; i fixar els criteris de càlcul i de gestió de la fiança i de l’assegurança de responsabilitat civil que han de tenir tots els gestors privats autoritzats.
Article 2. Àmbit d’aplicació

El Reglament s’aplica a tota persona o entitat pública o privada que realitzi o vulgui realitzar operacions de gestió de residus dins del territori d’Andorra.
Article 3. Definicions

A efectes d’aquest Reglament, s’entén per:

1. Gestor: la persona o l’entitat pública o privada autoritzada a realitzar operacions de gestió de residus, tant si és productora dels residus esmentats com si no ho és.

2. Gestió de residus: la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la comercialització, l’eliminació dels residus i la vigilància d’aquestes operacions. Aquesta gestió és realitzada per les entitats públiques o les entitats privades segons el que determina la Llei de residus.

3. Posseïdor de residus perillosos: tot productor de residus perillosos i/o tota persona física o jurídica que en tingui en el seu poder, exclosos els que es deriven del consum domèstic, i que no tingui la condició de gestor de residus.

4. Transportistes de residus: la persona o l’entitat pública o privada que estigui autoritzada a realitzar operacions de recollida i transport de residus per a tercers.
LesLleis.com

5. Entitat d’emmagatzematge de residus: la persona o l’entitat pública o privada que estigui autoritzada a emmagatzemar residus fora del lloc de producció. Amb l’objectiu de garantir la seguretat de les instal·lacions i optimitzar l’emmagatzematge, les entitats d’emmagatzematge poden realitzar també operacions de compactació i de classificació dels residus.

6. Entitat de tractament de residus: la persona o l’entitat pública o privada que estigui autoritzada a realitzar operacions de valorització o d’eliminació de residus.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.