Carregant...
 

Reglament de gestors de residus (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte definir les obligacions dels gestors públics o privats de residus i les característiques de transport i emmagatzematge dels residus; establir i regular el Registre de Gestors Privats de Residus del Principat d’Andorra; definir els procediments i les condicions necessaris per obtenir la preceptiva autorització de gestor privat de residus; i fixar els criteris de càlcul i de gestió de la fiança i de l’assegurança de responsabilitat civil que han de tenir tots els gestors privats autoritzats.
Article 2. Àmbit d’aplicació

El Reglament s’aplica a tota persona o entitat pública o privada que realitzi o vulgui realitzar operacions de gestió de residus dins del territori d’Andorra.
Article 3. Definicions

A efectes d’aquest Reglament, s’entén per:

1. Gestor: la persona o l’entitat pública o privada autoritzada a realitzar operacions de gestió de residus, tant si és productora dels residus esmentats com si no ho és.

2. Gestió de residus: la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la comercialització, l’eliminació dels residus i la vigilància d’aquestes operacions. Aquesta gestió és realitzada per les entitats públiques o les entitats privades segons el que determina la Llei de residus.

3. Posseïdor de residus perillosos: tot productor de residus perillosos i/o tota persona física o jurídica que en tingui en el seu poder, exclosos els que es deriven del consum domèstic, i que no tingui la condició de gestor de residus.

4. Transportistes de residus: la persona o l’entitat pública o privada que estigui autoritzada a realitzar operacions de recollida i transport de residus per a tercers.
LesLleis.com

5. Entitat d’emmagatzematge de residus: la persona o l’entitat pública o privada que estigui autoritzada a emmagatzemar residus fora del lloc de producció. Amb l’objectiu de garantir la seguretat de les instal·lacions i optimitzar l’emmagatzematge, les entitats d’emmagatzematge poden realitzar també operacions de compactació i de classificació dels residus.

6. Entitat de tractament de residus: la persona o l’entitat pública o privada que estigui autoritzada a realitzar operacions de valorització o d’eliminació de residus.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.