LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT)


L’article 1 de la Llei 29/2014, del 27 de novembre, de modificació de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998, preveu l’obligació per als allotjaments turístics de tenir un registre d’ocupació de tots els seus usuaris.

D’acord amb l’article 1 de la Llei esmentada, s’ha de fixar per la via reglamentària la forma i el model del registre d’ocupació d’allotjaments turístics; els punts que s’han d’incloure en el Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT), altres que els punts essencials mínims definits en la norma legal; la freqüència en què els allotjaments turístics han de trametre aquestes dades dels seus usuaris al Departament de Policia; la freqüència amb què els allotjaments turístics estan obligats a actualitzar el ROAT, i el termini de conservació de la còpia dels documents d’identitat dels usuaris majors de 16 anys de tots els allotjaments turístics, exceptuant els refugis de muntanya.

És per aquest motiu que es promou aquest Reglament, que es divideix en quinze articles i una disposició derogatòria. L’article 1 estableix l’àmbit d’aplicació de la norma reglamentària, mentre que els articles 2 i 3 regulen l’obligació de registre dels usuaris dels allotjaments turístics i el contingut de la informació que aquests allotjaments han d’inscriure al ROAT. L’article 4 incideix en les modalitats diferents de tramesa de la informació, i l’article 5 defineix el procediment per donar-se d’alta al programa del ROAT. Pel que fa als articles 6 i 7, fan referència a l’actualització del ROAT i a la freqüència de la tramesa de la informació que s’ha de registrar. L’article 8 regula el supòsit especial de l’usuari major de 16 anys que no disposi o no vulgui presentar el document d’identitat, i l’article 9 defineix l’obligació de disponibilitat del ROAT per al Departament de Policia. Els articles 10 i 14 fixen les normes relatives a la protecció i la conservació de les dades personals. Finalment, els articles 11 a 13 defineixen i regulen l’intercanvi d’informació opcional, a través de la col·laboració amb els departaments encarregats de l’estadística pública i el turisme, i l’article 15 fa una remissió a la norma legal en matèria sancionadora.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta dels ministres de Finances i Funció Pública, de Justícia i Interior, i de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del dia 21 de gener del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.