Carregant...
 

Llei 29/2014, del 27 de novembre, de modificació de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny de 1998


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 de novembre del 2014 ha aprovat la següent:

Llei 29/2014, del 27 de novembre, de modificació de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny de 1998

Exposició de motius

La Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny de 1998, tenia per objecte definir, en primer lloc, què s’entén per allotjament turístic rural, i establir un marc tipològic bàsic per desenvolupar-lo posteriorment mitjançant les disposicions reglamentàries. En segon lloc, aquesta Llei tenia per objecte crear el nou Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT), i també establir un marc tipològic bàsic que permetés desenvolupar-lo posteriorment mitjançant disposicions reglamentàries que en definissin la forma i el model, i el procediment per elaborar les estadístiques corresponents. Així mateix, tenia per objecte tipificar infraccions.

Aquesta Llei i els reglaments que la van desenvolupar van incidir en la creació d’una nova oferta d’allotjament turístic, cosa que va permetre donar resposta a un nou segment de turistes.

Durant l’any de termini de què disposaven els establiments d’allotjament turístic per adequar els seus sistemes d’enregistrament de clients i de tractament de dades al ROAT, es va constatar la dificultat, a la pràctica, d’obtenir totes les dades obligatòries demanades de cada client, una dificultat que es traduïa en un allargament massa gran del procediment de registre de cadascun. Una nova valoració d’aquestes dades exigides ha permès prendre en consideració una reducció significativa del nombre total de les dades inicials que es requerien, i al mateix temps mantenir les màximes condicions que exigeix l’objectiu principal de la creació del ROAT: la seguretat nacional.

Amb la finalitat de flexibilitzar en un futur la gestió de les dades personals obligatòries del ROAT, s’ha optat per traspassar alguns d’aquests requeriments al reglament que desenvoluparà aquesta Llei. Aquest canvi ha estat validat per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

També s’ha considerat necessari revisar l’aplicació del ROAT per als refugis de muntanya, tenint en compte que no tots els refugis disposen dels recursos tècnics perquè el ROAT es pugui aplicar de manera correcta. En aquest cas es dóna l’opció de disposar d’un llibre de registre en suport paper o digital, i d’enviar les dades amb una freqüència que s’establirà per via reglamentària.

Paral·lelament s’ha modificat i s’ha revisat l’import de les sancions definides en la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny de 1998. D’una banda, s’ha modificat la moneda de les sancions, ja que hi figurava en pessetes, i d’altra banda, a causa de la delicada situació per la que passa el sector dels allotjaments turístics, s’ha rebaixat l’import de les sancions, de manera que l’import màxim de les sancions greus ha passat de 4.507,59 a 3.000 euros, i l’import mínim de les sancions molt greus ha passat de 4.507,60 a 3.001 euros.

En conclusió, aquesta Llei de modificació de la Llei 8/2012 té per objecte determinar, en primer lloc, un marc legal que permeti un desenvolupament reglamentari de les dades i de la freqüència amb què els establiments estan obligats a registrar-les i trametre-les al ministeri responsable d’interior, i en segon lloc, definir el nou Registre d’Ocupació per als refugis de muntanya, establint també un marc tipològic bàsic que permeti desenvolupar-lo posteriorment mitjançant disposicions reglamentàries que en defineixin la forma i el model. Així mateix, té per objecte actualitzar els imports de les sancions corresponents.

A aquests efectes es modifica l’article 2, relatiu a les obligacions dels allotjaments turístics; es modifiquen l’article 7 i l’article 8, relatius a les infraccions, i es modifica a través d’una disposició addicional l’article 24 de la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny de 1998, relatiu a les sancions.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.