Carregant...
 

Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny de 1998 (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2012 ha aprovat la següent:

Exposició de motius

La Llei general de l’allotjament turístic, que va aprovar el Consell General el dia 30 de juny del 1998, tenia per objecte definir què s’entén per allotjament turístic, establir un marc tipològic bàsic per desenvolupar-lo posteriorment mitjançant disposicions reglamentàries que defineixin les diferents categories, els sistemes d’estàndard i els nivells de qualitat, i també els segells d’especialitat o diferenciació, i al mateix temps preveure un marc normatiu per a la tipificació d’infraccions i sancions.

Aquesta Llei i els reglaments que la van desenvolupar van incidir en la millora i en l’adaptació dels allotjaments turístics als estàndards internacionals.

Tal com reconeix l’exposició de motius, els eixos essencials de la Llei eren adaptar-se a les grans tendències dels mercats, millorar la informació de l’oferta d’allotjament per donar resposta a una segmentació més gran dels mercats turístics, potenciar el progrés tecnològic, i implantar estratègies de qualitat per harmonitzar les actuacions del sector privat i del sector públic.

Al llarg d’aquests darrers tretze anys, l’aplicació d’aquesta Llei general de l’allotjament turístic ha permès assolir de manera satisfactòria els objectius que el legislador s’havia fixat inicialment.

Paral·lelament, en el decurs dels darrers anys hi ha hagut canvis significatius en l’àmbit dels allotjaments turístics que fan necessària una adaptació de la Llei a la situació actual.

Els mercats turístics internacionals han sofert grans canvis en el darrer decenni, la qual cosa ha motivat l’aparició i el desenvolupament de nous tipus d’allotjaments que la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 no preveu.

La gran riquesa del nostre patrimoni natural i cultural, i l’adaptació necessària de l’oferta d’allotjaments turístics d’Andorra a l’evolució de la demanda turística, basada en més especialització i adaptació a nous segments de mercats, ens orienta a crear la tipologia d’allotjaments rurals, més arrelada al territori, i que segueix les tendències que s’han desenvolupat amb gran èxit en els països del nostre entorn.

Coneixedors de les limitacions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, aprovada el 29 de desembre del 2000 i modificada per la Llei 7/2003 del 23 de maig, la Llei 8/2006 del 21 de juny i la Llei 6/2011 del 28 de juliol respecte de les construccions i les rehabilitacions d’edificis d’ús agrícola en el sòl urbanitzable que no hagi obtingut la qualificació d’urbà, s’ha afegit a la present Llei la disposició final primera que modifica l’apartat 2 de l’article 30 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, per tal de facilitar la construcció d’edificis destinats a allotjaments turístics del tipus borda rural.

Així mateix, i pel que fa a la definició de les estratègies en l’àmbit del turisme i de l’elaboració dels plans d’accions corresponents, és obligatori disposar d’un bon coneixement de l’evolució del sector turístic. Per aquest motiu, s’ha considerat necessari aprofitar el desenvolupament de les noves tecnologies per articular un sistema de recollida i tractament de les dades.

Amb la modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 i una vegada exhaurit el termini d’un any establert a la disposició transitòria única, per tal de facilitar l’adequació dels sistemes de tractament de dades dels allotjaments turístics al model oficial, queda derogat el Decret dels veguers del 23 de juny del 1965, les disposicions del qual s’actualitzen per millorar el contingut, la forma i el procediment que han de regir la transmissió de les dades dels usuaris turístics entre els establiments d’allotjament turístic i el ministeri responsable d’interior. Per tal de regular aquest procediment es crea el Registre d’Ocupació i s’estableixen els procediments inspectors i sancionadors oportuns que garanteixin el compliment de la normativa vigent, als quals també estan sotmeses les empreses incloses en el Registre d’Empreses d’Explotació d’Apartaments Moblats per a Vacances i d’Apartaments Moblats per a Vacances regulat per la Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten.

S’estableix així el procediment per a l’explotació estadística i de seguretat nacional del Registre d’Ocupació dels allotjaments turístics, de manera que es manté tota la protecció de les dades personals que exigeix la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i es garanteix la confidencialitat dels clients, dels allotjaments turístics i de l’explotació estadística.

La necessitat de disposar de dades estadístiques fiables que permetin planificar estratègies en l’àmbit del turisme a mitjà i llarg termini ha motivat que s’introdueixi en aquesta Llei tot un apartat relatiu a l’elaboració d’estadístiques que tinguin com a base de treball les variables numèriques facilitades pels allotjaments turístics.

En conclusió, aquesta Llei de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic té per objecte definir, en primer lloc, què s’entén per allotjament turístic rural, establint un marc tipològic bàsic que permeti el seu desenvolupament mitjançant les disposicions reglamentàries que defineixin les diferents categories, els sistemes d’estàndard, els nivells de qualitat, i també els segells d’especialitat o de diferenciació. En segon lloc aquesta Llei té per objecte crear el nou Registre d’Ocupació, establint també un marc tipològic bàsic que permeti desenvolupar-lo posteriorment mitjançant disposicions reglamentàries que en defineixin la forma i el model i el procediment per elaborar les estadístiques corresponents. Així mateix té per objecte la tipificació d’infraccions i l’establiment de les sancions corresponents.

A aquests efectes es modifica l’article 10, s’addiciona el capítol tercer bis, format pels articles 13 bis i 13 ter, relatius a les obligacions dels allotjaments turístics; s’addiciona el capítol quart bis, format per l’article 14 bis, relatiu a l’elaboració d’estadístiques; es modifica la denominació del capítol cinquè, i s’addiciona l’article 17 bis, sobre el procediment inspector i sancionador per a determinades infraccions; i es modifica l’article 20, l’article 21 i l’article 22, relatius a les faltes lleus, greus i molt greus.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.