LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs


Exposició de motius

La Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari suposa un canvi profund dels procediments d’aplicació dels tributs que ha d’emprar l’Administració tributària andorrana. Diferents articles de la Llei es remeten a una regulació reglamentària, que es fa d’acord amb estricta atenció als principis de subordinació, desenvolupament i complementarietat amb allò que estableix la Llei.

Aquest Reglament preveu el desplegament de les normes comunes a tots els procediments d’aplicació dels tributs i regula de forma específica els procediments de gestió i d’inspecció tributària.

El títol I, d’un sol article, determina l’àmbit d’aplicació del Reglament, que es limita a l’Administració general. El Reglament és aplicable a la gestió recaptadora en el que no prevegi el Reglament de recaptació i també s’aplica al procediment sancionador.

El títol II s’ocupa de les obligacions tributàries formals, entre les quals destaca la regulació del cens tributari i les declaracions d’alta, modificació i baixa del Registre d’Empresaris i Professionals. També es regulen les obligacions relatives al domicili fiscal i al número de registre tributari, on es detalla la seva assignació i utilització, i les obligacions relatives als llibres registre fiscals.

El títol III inclou els principis i les disposicions generals d’aplicació dels tributs. Dins dels principis generals destaca la informació i assistència als obligats tributaris, que preveu el procediment per a la contesta de les consultes tributàries escrites, així com l’emissió dels certificats tributaris. Les normes comunes sobre els procediments de gestió i inspecció tributària desgranen les especificitats dels procediments administratius en matèria tributària i regulen la representació, les altres actuacions dels obligats tributaris i les notificacions.

El títol IV tracta sobre les actuacions i els procediments de gestió tributària i defineix els tipus de declaracions i autoliquidacions. Dins dels procediments assignats a aquests òrgans, que es caracteritzen per la comprovació formal de les dades, destaquen els de devolució i de rectificació, en què es desplega el procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol·licitud o comunicació de dades, el procediment per rectificar aquests tipus de declaracions i el procediment per executar les devolucions. També es reglamenten els procediments de comprovació d’obligacions formals dels obligats tributaris, la comprovació de valors, així com el procediment de comprovació de gestió, que es caracteritza pel seu abast de naturalesa limitada.

El títol V regula les actuacions i els procediments d’inspecció, que estan orientats a la comprovació i a la investigació. Es detallen els aspectes bàsics de les funcions inspectores, a fi d’assegurar-ne les facultats i atorgar seguretat jurídica als obligats tributaris. Es regulen les fases del procediment d’inspecció i els tipus d’actes que documenten les actuacions en la fase final del procediment, així com la seva tramitació i les classes de liquidacions derivades de les actes d’inspecció. Dins de les disposicions especials relatives a aquest procediment es pot esmentar l’aplicació del mètode d’estimació indirecta de bases o quotes, la particularitat de la comprovació de les entitats que tributen en règim de consolidació fiscal i la possibilitat que tenen els òrgans d’inspecció de dur a terme actuacions de comprovació limitada.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública en funcions, el Govern, en la sessió de l’11 de febrer del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.