LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret


Exposició de motius

La disposició final novena de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, encomana al Govern el desplegament reglamentari de la norma legal esmentada.
LesLleis.com

La Llei 37/2014 preveu, entre les modalitats de jocs d’atzar, els quintos tradicionals i altres jocs d’atzar amb finalitat benèfica i sense ànim de lucre. Aquesta modalitat queda definida a l’article 4.1 de la dita norma, l’exercici de la qual obliga que els operadors que vulguin portar-la a terme disposin de la preceptiva llicència de la categoria F.

Així, i per tal d’adequar la pràctica actual dels quintos tradicionals com les rifes amb finalitat benèfica que es duen a terme al Principat d’Andorra, l’entitat reguladora del control del joc ha de fer-ne el desplegament reglamentari a fi de determinar amb detall i precisió les condicions i els procediments per obtenir la preceptiva llicència d’explotació d’aquesta modalitat de joc d’atzar.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Finances en tant que president del Consell Regulador Andorrà del Joc, el Govern, en la sessió del 15 de juliol del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament del quinto tradicional i altres jocs d’atzar amb finalitat benèfica i sense ànim de lucre, que entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament del quinto tradicional i altres jocs d’atzar amb finalitat benèfica i sense ànim de lucre

Article 1. Objecte

El Reglament té per objecte la regulació del quinto tradicional i les rifes amb finalitat benèfica, definides a l’apartat d) de l’article 4.1 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar (d’ara endavant, la Llei), que la llicència de la classe F permet explotar als operadors de la categoria 6.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.