LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret pel qual s’aprova el Reglament que regula l’actuació dels facultatius independents experts en valoració de patologies, discapacitats i dany corporal en l’àmbit de la seguretat social i el procediment de designació


Exposició de motius

L’article 257 de la Llei de la seguretat social estableix que en els recursos administratius que tinguin per objecte la valoració de l’estat de salut de la persona assegurada, el Consell d’Administració, abans de resoldre, pot demanar un informe mèdic que ha de ser elaborat per un facultatiu especialista sense cap vinculació amb les parts. Aquest informe serà preceptiu quan el sol·liciti la persona assegurada en el seu recurs. Les despeses d’emissió dels informes són a càrrec de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, llevat que ho demani la persona que presenta recurs; en aquest cas, aquesta persona n’ha de satisfer una tercera part del cost.
LesLleis.com

El Reglament del procediment administratiu de la seguretat social, del 27 de maig del 2015, disposa que el ministeri responsable de la salut ha de fer pública la relació de metges experts en valoració de patologies, discapacitats i dany corporal, així com el preu dels informes de valoració.

Per fer pública aquesta relació, el ministeri responsable de la salut ha d’establir els requisits que han de complir els facultatius per acreditar la capacitat per dur a terme les funcions encomanades.

Per altra banda, s’han de regular els procediments per designar el facultatiu per a cada expedient i per a l’elaboració de les intervencions i els informes corresponents, així com les condicions de no-vinculació amb les parts.

Per tot el que s’ha exposat, el Govern, a proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament que regula l’actuació dels facultatius independents experts en valoració de patologies, discapacitats i dany corporal en l’àmbit de la seguretat social i el procediment de designació, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament que regula l’actuació dels facultatius independents experts en valoració de patologies, discapacitats i dany corporal en l’àmbit de la seguretat social i el procediment de designació

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir el procediment per a la designació dels metges experts en valoració de patologies, discapacitats i dany corporal en el marc dels recursos administratius que tinguin per objecte la valoració de l’estat de salut de la persona assegurada i regular els aspectes bàsics d’elaboració dels informes, així com el preu dels mateixos informes.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.