Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del procediment administratiu de la seguretat social


Exposició de motius

El Decret del 25 de novembre del 2009, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del 2 de desembre de 2009, va aprovar el Reglament del procediment administratiu de la seguretat social, que desenvolupa les normes que s’han de seguir en la tramitació dels expedients en matèria de seguretat social, ja siguin procediments sancionadors, o bé altres expedients que s’hagin d’instruir per resoldre les divergències que sorgeixin entre els assegurats i la Caixa Andorrana de Seguretat Social en l’atorgament de les prestacions previstes per la llei. També regula la via per recórrer contra les decisions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

La Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social ha introduït modificacions en les normes de procediment que fan necessària una adaptació del Reglament esmentat per acomodar-lo a les noves prescripcions legals. Així mateix, el nou article 55 bis de la Llei ha afegit una disposició relativa a les consultes a la Caixa Andorrana de Seguretat Social que cal desenvolupar reglamentàriament.

Per altra part, la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l’Administració ha introduït una nova regulació del procediment sancionador que obliga també a modificar algunes disposicions del Reglament del procediment administratiu de la seguretat social, a causa de la remissió al Codi que fa l’article 227 de la Llei de la seguretat social.

Per facilitar la consulta i per a una millor seguretat jurídica, s’aprova un nou text íntegre del Reglament, que substitueix l’anterior.

A proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 27 de maig del 2015, aprova aquest Decret:
Article únic

S’aprova el Reglament del procediment administratiu de la seguretat social, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de procediment administratiu de la seguretat social

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament desenvolupa els procediments administratius relatius als expedients en matèria de seguretat social, amb finalitat sancionadora o sense, previstos al llibre quart de la Llei de la seguretat social. Regula també el règim de recursos administratius contra les resolucions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i el procediment de consultes a la seguretat social previst a l’article 55 bis de la Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.