LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament de construcció


Exposició de motius

L’any 2012, el Govern va presentar el Llibre blanc de l’energia. Aquest nou marc estableix com a prioritàries les línies de (a) foment de les energies d’origen renovable i de (b) reducció de les necessitats energètiques nacionals, amb l’objectiu en ambdós casos de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, d’augmentar la producció nacional i de reduir igualment la dependència energètica, a fi de preparar el país al nou context energètic i climàtic mundial que ja es perfila. Aquests objectius es fonamenten en diverses accions, entre les quals es troben l’estalvi de 392 GWh en necessitats energètiques en l’edificació, i l’augment de la producció nacional d’energia elèctrica en 370 GWh.
LesLleis.com

Per impulsar aquest nou model energètic més sostenible, el Llibre blanc de l’energia identifica aspectes de la normativa que caldria revisar. Concretament pel que fa al Reglament de construcció, s’identifica tot un seguit de mesures que impliquen un treball previ de validació i promoció per part dels comuns, que són els que, de manera individual, fixen les ordenacions urbanístiques de cada parròquia.

Aquesta modificació persegueix acomplir els objectius de la modificació identificats en el seu dia. S’articulen al voltant de quatre eixos bàsics.

El primer pretén, mitjançant la incorporació d’alguns canvis substancials, aportar un impuls en la millora de l’eficiència energètica dels edificis, i assegurar, alhora, que les modificacions introduïdes permetin millorar-ne l’aïllament.

En els edificis existents, es permet incrementar l’envolupant exterior, excepte els límits d’edificació en planta baixa respecte a la via pública, per a millores en l’eficiència energètica i de producció d’energies renovables, i es permet superar l’alçada màxima.

Es consideren obres menors tots els treballs de recrescuts sobre façanes existents per millorar l’aïllament, i la superposició de sistemes d’aprofitament d’energies renovables sobre cobertes existents.

El segon eix té com a objectiu fomentar les energies renovables, i acollir la introducció de dispositius més sostenibles. Es defineixen les energies renovables en el marc del Reglament de construcció. Els dispositius de generació d’energia elèctrica d’origen renovable es consideren compatibles amb qualsevol ús urbanístic.

En obra nova, es permet superar l’alçada màxima per generar energies renovables, s’obliga a produir com a mínim el 40% de la producció d’aigua calenta sanitària mitjançant energies renovables i es permet la instal·lació de plaques solars, en murs i talussos de modificació del terreny natural.

El tercer eix s’orienta cap a garantir el desplegament del vehicle elèctric preveient la previsió dels equips necessaris en els nous espais d’aparcament públics i privats. En aquest sentit, compte tingut que l’objectiu del Llibre blanc de l’energia és disposar, l’any 2050, del 50% de vehicles elèctrics del parc automobilístic, s’ha previst que en el cas d’aparcaments d’edificis, es requereix la previsió, sense cablejar, per poder fer arribar un punt de càrrega lenta a cada plaça. En relació al dimensionament dels locals tècnics necessaris, el Reglament es remet a la normativa de baixa tensió. Es regula igualment la previsió de punts de càrrega en l’àmbit dels aparcaments públics.

I el quart eix s’orienta cap a la definició d’elements d’eficiència ambiental i precisar certes obligacions durant la construcció, com l’evacuació separativa de les aigües residuals i pluvials, disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials, garantir que les xemeneies siguin independents i la prohibició de l’ús de l’amiant. Les energies renovables, l’estalvi energètic, la racionalització del consum d’aigua potable i la recollida selectiva dels residus s’han de regular en el planejament urbanístic, seguint criteris d’integració paisatgística.

La disposició transitòria segona preveu que les sol·licituds de llicència urbanística en curs de tramitació administrativa podran acollir-se a les modificacions que hi són introduïdes a petició del sol·licitant.

Per tot el que ha estat exposat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial i de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 18 de novembre del 2015, adopta el següent:

Decret
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament de construcció, el qual entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de modificació del Reglament de construcció

Article 1

Es modifica el redactat de l’apartat 3 de l’article 10, que queda de la manera següent:

“3. Les construccions admeses per damunt de l’alçada reguladora no poden superar l’alçada màxima que el planejament urbanístic estableixi, excepte xemeneies, antenes i badalots d’ascensor, línies de vida i altres elements regulats per aquest Reglament.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.