LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament de l’esquí escolar


Exposició de motius

Atès que l’esquí alpí i l’esquí nòrdic són dos dels esports més practicats a Andorra;
LesLleis.com

Atès que l’esquí escolar forma part dels projectes educatius dels centres docents del país des de fa anys;

Atès el desenvolupament de les activitats que es realitzen dins del programa de l’esquí escolar;

Vist el Reglament de l’esquí escolar del 24 d’octubre del 2012;

A l’ensems, i als efectes d’actualitzar, ampliar-ne i millorar-ne el contingut;

Per tot l’exposat, a proposta del Ministre d’Educació i Ensenyament Superior, el Govern, en la sessió del 22 de desembre del 2016

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de l’esquí escolar, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de l’esquí escolar

Article 1

L’esquí escolar és una activitat física obligatòria per a tots els alumnes de primera ensenyança, escolaritzats a Andorra, que s’ha de desenvolupar d’acord amb el present Reglament de l’esquí escolar.