LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Exposició de motius

El Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, disposa a l’article 36 la finalitat i les modalitats de control pressupostari. La mateixa Llei també estableix, a l’article 42, que la Intervenció General és titular dels controls de legalitat, d’oportunitat econòmica i financer.

A més, la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal remarca, quant a vetllar pel principi d’eficiència, que les administracions, els organismes institucionals i les entitats parapúbliques i de dret públic vinculades a l’Administració general estan sotmesos al control d’oportunitat econòmica i al control d’eficàcia establerts a la Llei general de les finances públiques ja esmentada.

Tornant al Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, l’article 36 faculta el Govern per establir reglamentàriament un programa anual de control pressupostari que determini les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats públiques participades per l’Administració general amb incidència sobre les finances públiques i les entitats privades que reben subvencions, préstecs, avals i altres ajuts a càrrec del pressupost general, que estiguin subjectes al control pressupostari, així com la modalitat i l’abast de control a la qual estiguin subjectes.

A aquest efecte, el Reglament que s’aprova mitjançant aquest Decret estableix les entitats de l’Administració de l’Estat subjectes al control pressupostari durant l’exercici 2017, així com la modalitat i l’abast de control a la qual estan sotmeses.

Des del punt de vista formal, el Reglament comprèn set articles que contenen les disposicions referents a l’objecte, l’àmbit d’aplicació, el control financer, el control de la legalitat, el control d’oportunitat econòmica i d’eficàcia, i el control pressupostari a les entitats no incloses en aquest Reglament.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió del 29 de març del 2017,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici 2017, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici 2017

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte determinar les entitats que estan subjectes al control pressupostari de la Intervenció General durant l’exercici 2017 i la modalitat i l’abast de control a la qual estan sotmeses.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.