LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de l’impost sobre societats (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats en relació amb les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris d’aquest tribut, així com el sistema de gestió, de liquidació i de control de l’impost.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les que s’inclouen en la Llei esmentada i altres disposicions que resultin aplicables.
Article 2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris quan tenen la residència en territori andorrà:

a) Les persones jurídiques.
b) Les institucions d’inversió col·lectiva incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.
c) Les entitats públiques, parapúbliques i de dret públic.


Els obligats tributaris d’aquest impost es designen abreujadament i indistintament amb les denominacions societats o entitats en aquest Reglament.
Article 3. Entitats en règim d’atribució de rendes

Les rendes obtingudes per les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns i totes les entitats o els patrimonis autònoms regulats en l’article 31 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, corresponents a la realització de les seves activitats econòmiques, s’atribueixen als seus socis, hereus, comuners o partícips segons les normes o els pactes aplicables en cada cas o a parts iguals en defecte d’aquestes normes i aquests pactes, i s’integren en l’impost sobre societats quan el soci, comuner o partícip sigui una persona jurídica.

Capítol segon. Entitats exemptes

Article 4. Règim de les entitats exemptes de l’impost sobre societats

Les entitats totalment exemptes a què es refereix l’apartat 1 de l’article 8 de la Llei de l’impost sobre societats disposen d’una exempció automàtica. No han de presentar la declaració de l’impost, però s’han de donar d’alta al Registre d’Empresaris i Professionals del Cens d’Obligats Tributaris de l’Administració tributària.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.